Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

2. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017 (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017 (2016/2927(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, Maria João Rodrigues, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jean Lambert, Marco Valli, Bernard Monot, Ελευθέριος Συναδινός, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Zbigniew Kuźmiuk, Sylvie Goulard, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Mara Bizzotto, Ivana Maletić, Roberto Gualtieri, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Joachim Starbatty, Luděk Niedermayer, Pedro Silva Pereira, Sofia Ribeiro, Sergio Gutiérrez Prieto, Peter Jahr, Alfred Sant, Paul Tang και Hugues Bayet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Maria Grapini, Nicola Caputo και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου