Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2799(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000133/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Θέσπιση εγγύησης δεξιοτήτων (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000133/2016) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Θέσπιση Εγγύησης Δεξιοτήτων (2016/2799(RSP)) (B8-1808/2016)

Η Marita Ulvskog (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David Casa, Marita Ulvskog, Zdzisław Krasnodębski, João Pimenta Lopes, Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius, Sven Schulze, Brando Benifei, Anne Sander, Julie Ward, Michaela Šojdrová και Claude Rolin.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Μεταγενέστερη περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου