Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1230/2016

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0442

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (2016/2952(RSP))

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Casa, Elena Gentile, Liadh Ní Riada, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Sofia Ribeiro και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE· Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Κώστας Μαυρίδης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D· Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR· Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE· Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE· Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (2016/2952(RSP)) (B8-1230/2016);

—   Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (2016/2952(RSP)) (B8-1241/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου