Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0296/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0296/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0447

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Ο Emmanuel Maurel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ελευθέριος Συναδινός, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Igor Šoltes και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν οι Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen και Emmanuel Maurel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου