Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0091(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 17
CRE 23/11/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0448

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (αναδιατύπωση) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Ο Brian Hayes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Sirpa Pietikäinen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro και Thomas Mann.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Brian Hayes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου