Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 341kWORD 94k
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (συζήτηση)
 8.Αποτελέσματα της COP 22 στο Μαρακές (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 (ψηφοφορία)
  10.2.Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  10.3.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)
  10.4.Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  10.5.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)
  10.6.Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (ψηφοφορία)
  10.7.Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (ψηφοφορία)
  10.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συζήτηση)
 15.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (συζήτηση)
 16.Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)
 17.Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I (συζήτηση)
 18.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (συζήτηση)
 19.Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (συζήτηση)
 20.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 21.Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes και Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (B8-1256/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (B8-1257/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (B8-1258/2016

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt και Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (B8-1259/2016

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (B8-1263/2016

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (B8-1269/2016

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (B8-1272/2016).

II.   Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στη Βραζιλία (B8-1260/2016)·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Νότης Μαριάς, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso της Βραζιλίας (B8-1262/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso της Βραζιλίας (B8-1265/2016

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso και Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso της Βραζιλίας (B8-1268/2016

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Εύα Καϊλή, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (B8-1271/2016

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (B8-1274/2016

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (B8-1275/2016).

III.   Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (B8-1261/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (B8-1264/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (B8-1266/2016

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso και Therese Comodini Cachia, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (B8-1267/2016

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (B8-1270/2016

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (B8-1273/2016).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ισχυρισμού υγείας ο οποίος διατυπώνεται για τα τρόφιμα και αφορά τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - προθεσμία: 28 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (συνδεδεμένη επιτροπή)
γνωμοδότηση: IMCO (συνδεδεμένη επιτροπή)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 της Επιτροπής (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - προθεσμία: 5 Φεβρουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - προθεσμία: 4 Φεβρουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ITRE

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - προθεσμία: 28 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazole, diethofencarb, dithiocarbamates, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadione, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride στέλεχος SC1 και zoxamide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - προθεσμία: 17 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorph και triflusulfuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - προθεσμία: 9 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ονόματα και τους τομείς αρμοδιότητας των επιστημονικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - προθεσμία: 28 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, τον καθορισμό πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το εργαστήριο αυτό και την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - προθεσμία: 25 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (συνδεδεμένη επιτροπή)
γνωμοδότηση: IMCO (συνδεδεμένη επιτροπή)

- Οδηγία της Επιτροπής για την τέταρτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - προθεσμία: 30 Νοεμβρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της έκδοσης στη λετονική γλώσσα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - προθεσμία: 26 Ιανουαρίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις συμπληρωματικές εκροές ρευστότητας που αντιστοιχούν σε ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων που προκύπτουν από τον αντίκτυπο σεναρίου δυσμενών εξελίξεων στην αγορά στις συναλλαγές παραγώγων ενός ιδρύματος (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 31 Οκτωβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 31 Οκτωβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, με τη συμπλήρωση του καταλόγου των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων του εν λόγω παραρτήματος (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου των αναφορών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών για τις αδυναμίες διακανονισμού και τις δραστηριότητες των ΚΑΤ στα κράτη μέλη υποδοχής (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για κεντρικά αποθετήρια τίτλων και ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τα οποία έχει τροποποιηθεί η προθεσμία από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Οκτωβρίου 2016 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τα πρότυπα εκτίμησης χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης και τις διαδικασίες ανταλλαγής των συναφών εκτιμήσεων - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Οκτωβρίου 2016 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις συμπληρωματικές εκροές ρευστότητας που αντιστοιχούν σε ανάγκες παροχής εξασφαλίσεων που προκύπτουν από τον αντίκτυπο σεναρίου δυσμενών εξελίξεων στην αγορά στις συναλλαγές παραγώγων ενός ιδρύματος- C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 31 Οκτωβρίου 2016 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω καθορισμό του περιεχομένου των αναφορών σχετικά με εσωτερικοποιημένο διακανονισμό - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Νοεμβρίου 2016 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για κεντρικά αποθετήρια τίτλων και ορισθέντα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες τραπεζικού τύπου - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Νομεβρίου 2016 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τις εποπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Νομεβρίου 2016 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκληση των ακόλουθων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:

- Ανάκληση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της 8ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη Ναμίμπια - C(2016)07060 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου: 9 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Ανάκληση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της 8ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη Γκάνα - C(2016)07049 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου: 9 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

Ανάκληση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της 8ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη Σουαζιλάνδη - C(2016)07061 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου: 9 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Ανάκληση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της 8ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την Ακτή του Ελεφαντοστού - C(2016)07062 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου: 9 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Ανάκληση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της 8ης Ιουλίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη Μποτσουάνα - C(2016)07065 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1528/2007 του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου: 9 Νοεμβρίου 2016
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 3 Οκτωβρίου 2016
Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: LIBE


5. Κατάθεση εγγράφων

Έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-08/A/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-09/C/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-10/C/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-11/A/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-12/T/16 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 3/2016 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 6/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 6/2016 – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2016 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2016 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2016 - ΕΥΕΔ (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 34/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 35/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


6. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 και DEC 30/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 και DEC 33/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής INF 5/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων του Δικαστηρίου INF 5/2016, INF 6/2016 και INF 7/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης INF 2/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 και INF 8/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής INF 6/2016 και INF 7/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή INF 3/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις στις μεταφορές πιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 και V/AB-12/T/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών DEC 1/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής DEC 1/2016.


7. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0249/2015)

Η Julie Girling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Gierek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Jan Huitema (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Λάμπρος Φουντούλης, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Julie Girling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2016.


8. Αποτελέσματα της COP 22 στο Μαρακές (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της COP 22 στο Μαρακές (2016/2995(RSP))

Οι Ivan Korčok (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Claude Turmes και Giovanni La Via, Peter Liese, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Τάκη Χατζηγεωργίου, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin και Linda McAvan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Ελευθέριος Συναδινός, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ECON: Gabriel Mato αντί Pablo Zalba Bidegain

Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή : Gabriel Mato αντί Pablo Zalba Bidegain

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Esther Herranz García αντί Pablo Zalba Bidegain

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής: Esther Herranz García αντί Pablo Zalba Bidegain

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50.)

(Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται επ' ευκαιρία της απονομής του Βραβείου LUX.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio σχετικά με τα σχόλια που εκφράσθηκαν κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας για τον εκλεγμένο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία χαρακτηρίζει πρσβλητικά (ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση) και Ulrike Trebesius σχετικά με το μη παραδεκτό της τροπολογίας που κατέθεσε η Ομάδα της επί του χρονοδιαγράμματος του Κοινοβουλίου (ο Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους).


10.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 (2016/2987(RSO)) : βλέπε την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Κηρύσσεται εγκριθέν.

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2018 καθορίζεται, επομένως, ως ακολούθως:

- από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου

- από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου

- στις 28 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου

- από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου

- από τις 16 έως τις 19 Απριλίου

- στις 2 και 3 Μαΐου

- από τις 28 έως τις 31 Μαΐου

- από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου

- από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου

- από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

- από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου

- από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου

- από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου

- στις 28 και 29 Νοεμβρίου

- από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου


10.2. Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού με το οποίο ζητείται η έκδοση γνώμης του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Παρεμβαίνουν οι Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE για να παρουσιάσει αίτηση για αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, Alexander Graf Lambsdorff κατά και Anne-Marie Mineur υπέρ της αίτησης.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση με ΗΨ (225 υπέρ, 439 κατά, 35 αποχές).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, την οποία κατέθεσαν περισσότεροι από 76 βουλευτές

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Οι Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία παρουσιάζει αίτημα για αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, Alexander Graf Lambsdorff κατά και Anne-Marie Mineur υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα με ΗΨ (225 υπέρ, 439 κατά, 35 αποχές).


10.3. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0249/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη την 28η Οκτωβρίου 2015 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015)

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί κατά τη συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου 2015 (σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0438)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0438)


10.4. Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0439)


10.5. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) [2016/2067(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0440)

Παρεμβάσεις

Ο Bodil Valero παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 10. Η προφορική τροπολογία κρατείται.

Ο Ioan Mircea Paşcu (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία.


10.6. Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους [2016/2030(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0441)


10.7. Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0442)


10.8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – επιτροπή ENVI. Εισηγητής: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0443)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan και Jonathan Arnott

Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Έκθεση Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan και Jonathan Arnott

Έκθεση Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James και Steven Woolfe

Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jonathan Arnott.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000121/2016) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Stevens και Julie Girling, προς το Συμβούλιο: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000122/2016) που κατέθεσαν οι Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδης Κύρκος, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Stevens και Julie Girling, προς την Επιτροπή: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000143/2016) που κατέθεσαν οι Arne Gericke, Julie Girling και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς το Συμβούλιο: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000144/2016) που κατέθεσαν οι Arne Gericke, Julie Girling και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: H προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Οι Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk και Helga Stevens αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Οι Ivan Korčok (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Julie Girling, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Ελευθέριος Συναδινός, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Csaba Sógor.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki και Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut και Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Δημήτρης Παπαδάκης, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Μιλτιάδης Κύρκος, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli και Edouard Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel και Viktor Uspaskich, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, Malin Björk, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


15. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Ο Emmanuel Maurel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ελευθέριος Συναδινός, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Igor Šoltes και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν οι Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen και Emmanuel Maurel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


16. Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)

Έκθεση με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ» [2016/2033(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0307/2016)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεση και απαντά σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík.

Παρεμβαίνει ο Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT).

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luděk Niedermayer, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Γεώργιος Επιτήδειος, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák και Brian Hayes.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Werner Langen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


17. Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (αναδιατύπωση) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Ο Brian Hayes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Sirpa Pietikäinen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro και Thomas Mann.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Brian Hayes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος


18. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών [2016/2076(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Η Catherine Bearder παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Emma McClarkin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Susanne Melior, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen και Florent Marcellesi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Catherine Bearder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


19. Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων [2015/2349(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Ο Dominique Riquet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elena Gentile (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Grapini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte και Henna Virkkunen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andor Deli, Νότης Μαριάς και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Dominique Riquet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016.


20. Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000128/2016) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Ο Michael Cramer αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabella De Monte, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Δεκεμβρίου.


21. Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια (2016/2994(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Krišjānis Kariņš, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Νότης Μαριάς και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 593.806/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου