Index 
Jegyzőkönyv
PDF 316kWORD 85k
2016. november 23., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása
 7.Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátása (vita)
 8.A COP 22 marrákesi találkozójának eredményei (vita)
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.Szavazások órája
  10.1.A Parlament ülésnaptára – 2018 (szavazás)
  10.2.Az Európai Bíróság véleménye a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról (CETA) szóló megállapodásra irányuló javaslatnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)
  10.3.Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátása ***I (szavazás)
  10.4.A Bázel III véglegesítése (szavazás)
  10.5.A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (szavazás)
  10.6.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikáció (szavazás)
  10.7.Jelnyelv és hivatásos jelnyelvi tolmácsok (szavazás)
  10.8.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bentazon hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (vita)
 15.A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)
 16.A végleges héarendszer felé vezető út és a héacsalás elleni küzdelem (vita)
 17.A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete ***I (vita)
 18.A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv (vita)
 19.A fuvarozással foglalkozó kisvállalkozások új lehetőségei (vita)
 20.Nemzetközi légi közlekedési megállapodások (vita)
 21.Az európai energiabiztonság (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügye (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes és Jakop Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügyéről (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügyéről (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügyéről (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt és Therese Comodini Cachia, a PPE képviselőcsoport nevében, Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügyéről (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügyéről (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügyéről (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Gui Minhai, a Kínában bebörtönzött könyvkiadó ügyéről (B8-1272/2016).

II.   A Guarani-Kaiowá törzs helyzete Mato Grosso Do Sul brazil államban (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a brazíliai Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, a Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről Mato Grosso Do Sul brazil államban (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről Mato Grosso Do Sul brazil államban (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso és Therese Comodini Cachia, a PPE képviselőcsoport nevében, a Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről Mato Grosso Do Sul brazil államban (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, a Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről Mato Grosso Do Sul brazil államban (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről Mato Grosso Do Sul brazil államban (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről Mato Grosso Do Sul brazil államban (B8-1275/2016).

III.   Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügye (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügyéről (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügyéről (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügyéről (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso és Therese Comodini Cachia, a PPE képviselőcsoport nevében, Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügyéről (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügyéről (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ildar Dadin oroszországi lelkiismereti fogoly ügyéről (B8-1273/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - határidő: 2017. január 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (társbizottság)
vélemény: IMCO (társbizottság)

- A Bizottság rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - határidő: 2017. február 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság rendelete az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - határidő: 2017. február 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság irányelve a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - határidő: 2017. január 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, azoxistrobin, ciántraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamátok, fluazifop-P, fluopiram, haloxifop, izofetamid, metalaxil, prohexadion, propakizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride SC1 törzs és zoxamid szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - határidő: 2017. január 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifentrin, karbetamid, cinidon-etil, fenpropimorf és trifluszulfuron szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - határidő: 2017. január 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos testületeinek elnevezése és hatásköre tekintetében történő módosításáról (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - határidő: 2017. január 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kiskérődzők pestisét vizsgáló uniós referencialaboratórium kijelöléséről, a laboratórium részére külön felelősségi körök és feladatok meghatározásáról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - határidő: 2017. január 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - határidő: 2017. február 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (társbizottság)
vélemény: IMCO (társbizottság)

- A Bizottság irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - határidő: 2016. november 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 152/2009/EK bizottsági rendelet lett nyelvű változatának helyesbítéséről (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - határidő: 2017. január 26.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 3.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy negatív piaci forgatókönyv által egy intézmény származtatott ügyleteire gyakorolt hatásból eredő biztosítéknyújtási kötelezettségeknek megfelelő, további likviditási kiáramlásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 31.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalány alapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2195 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 31.
Utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet II.mellékletének az állatbetegségek és zoonózisok említett mellékletben foglalt jegyzékének kiegészítésével történő módosításáról (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 4.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke), ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az internalizált kiegyenlítésekről szóló jelentések tartalmát pontosító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 11.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítés meghiúsulását sújtó pénzbírságok kiszámításának paraméterei és a központi értéktáraknak a fogadó tagállamokban folytatott tevékenységei tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 11.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó központi értéktárakra és kijelölt hitelintézetekre vonatkozó egyes prudenciális követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 11.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 11.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogiaktus-tervezetek, melyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 1-ről 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról – C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 19., az illetékes bizottság kérésére
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a benchmark-portfóliók értékelésére vonatkozó követelményekre és az értékelésmegosztási eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 24., az illetékes bizottság kérésére
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy negatív piaci forgatókönyv által egy intézmény származtatott ügyleteire gyakorolt hatásból eredő biztosítéknyújtási kötelezettségeknek megfelelő, további likviditási kiáramlásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 31., az illetékes bizottság kérésére
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az internalizált kiegyenlítésekről szóló jelentések tartalmát pontosító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 14., az illetékes bizottság kérésére
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó központi értéktárakra és kijelölt hitelintézetekre vonatkozó egyes prudenciális követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről- C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 14., az illetékes bizottság kérésére
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről- C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. november 14., az illetékes bizottság kérésére
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

A Bizottság határozata az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusok visszavonásáról:

- Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének Namíbia tekintetében történő módosításáról szóló 2016. július 8-i felhatalmazáson alapuló rendelet visszavonása - C(2016)07060 - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
A beérkezés időpontja: 2016. november 9.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének Ghána tekintetében történő módosításáról szóló 2016. július 8-i felhatalmazáson alapuló rendelet visszavonása - C(2016)07049 - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
A beérkezés időpontja: 2016. november 9.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének Szváziföld tekintetében történő módosításáról szóló 2016. július 8-i felhatalmazáson alapuló rendelet visszavonása - C(2016)07061 - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
A beérkezés időpontja: 2016. november 9.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének Elefántcsontpart tekintetében történő módosításáról szóló 2016. július 8-i felhatalmazáson alapuló rendelet visszavonása - C(2016)07062 - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
A beérkezés időpontja: 2016. november 9.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének Botswana tekintetében történő módosításáról szóló 2016. július 8-i felhatalmazáson alapuló rendelet visszavonása - C(2016)07065 - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
A beérkezés időpontja: 2016. november 9.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

Felhatalmazáson alapuló jogiaktus-tervezet, melynek esetében az illetékes bizittság kérésére meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete [a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló] 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közös monitoring és értékelési keretről C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 3.
A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap
Utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a V/AB-08/A/16. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-09/C/16. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-10/C/16. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-11/A/16. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-12/T/16. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a 3/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra - Európai ombudsman (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 4/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 5/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 6/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 7/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 8/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 1/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 6/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 1/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 7/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Gazdasági és Szociális Bizottság (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a 2/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – EKSZ (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- A DEC 33/2016. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- A DEC 32/2016. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- A DEC 31/2016. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 34/2016. számú, előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- A DEC 35/2016. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


6. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi átcsoportosítások jóváhagyásáról: DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 és DEC 30/2016.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az alábbi előirányzat-átcsoportosítást: DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 és DEC 33/2016 – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: Gazdasági és Szociális Bizottság INF 5/2016.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: Bíróság INF 5/2016, INF 6/2016 és INF 7/2016.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: Európai Külügyi Szolgálat INF 2/2016.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: Régiók Bizottsága INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 és INF 8/2016.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: Gazdasági és Szociális Bizottság INF 6/2016 et INF 7/2016.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: ombudsman INF 3/2016.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az alábbi előirányzat-átcsoportosítás ellen: Számvevőszék V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 és V/AB-12/T/16.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az alábbi előirányzat-átcsoportosítást: Régiók Bizottsága DEC 1/2016.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az alábbi előirányzat-átcsoportosítást: Gazdasági és Szociális Bizottság DEC 1/2016


7. Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátása (vita)

Jelentés az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Adam Gierek (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jan Huitema (az AGRI bizottság véleményének előadója), Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Seb Dance, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho és Dubravka Šuica.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo és Gesine Meissner.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Julie Girling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.23-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


8. A COP 22 marrákesi találkozójának eredményei (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A COP 22 marrákesi találkozójának eredményei (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes és Giovanni La Via, Peter Liese, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin és Linda McAvan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot és Karin Kadenbach.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Ivan Korčok.

A vitát berekesztik.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

ECON bizottság: Pablo Zalba Bidegain helyére Gabriel Mato

A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság : Pablo Zalba Bidegain helyére Gabriel Mato

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Pablo Zalba Bidegain helyére Esther Herranz García

Az EU-Chile parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Pablo Zalba Bidegain helyére Esther Herranz García

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

(Az ülést 11.50-kor berekesztik.)

(12.00 és 12.30 között a Parlament a LUX díj átadására ül össze.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Mario Borghezio, aki sértőnek ítéli a tegnapi ülésen az Egyesült Államok megválasztott elnökéről tett kijelentéseket (az elnök tudomásul veszi), Ulrike Trebesius a Parlament ülésnaptárának tervezetére irányuló, képviselőcsoportja által benyújtott módosítás elfogadhatatlanságáról (az elnök megindokolja).


10.1. A Parlament ülésnaptára – 2018 (szavazás)

A Parlament ülésnaptára – 2018 (2016/2987(RSO)) : lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2016.11.21-i jegyzőkönyv, 6. pont)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva .

Az Európai Parlament 2018. évi ülésnaptárát az alábbiak szerint rögzítették:

– január 15–18.

– február 5–8.

– február 28–március 1.

– március 12–15.

– április 16–19.

– május 2–3.

– május 28–31.

– június 11–14.

– július 2–5.

– szeptember 10–13.

– október 1–4.

– október 22–25.

– november 12–15.

– november 28–29.

– december 10–13.


10.2. Az Európai Bíróság véleménye a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról (CETA) szóló megállapodásra irányuló javaslatnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése alapján benyújtva az Európai Unió és Kanada között javasolt átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Felszólal: Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indítványozza a szavazás elnapolását az eljárási szabályzat 190. cikkének (4) bekezdésének megfelelően, Alexander Graf Lambsdorff az indítvány ellen, Anne-Marie Mineur az indítvány mellett.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja az indítványt (225 mellette, 439 ellene, 35 tartózkodás).

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY több mint 76 képviselő által benyújtva

Elutasítva


10.3. Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátása ***I (szavazás)

Jelentés az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0249/2015)

A vita időpontja: 2015. október 28. (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 6. pont )

A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2015. október 28. (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.7. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0438)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0438)


10.4. A Bázel III véglegesítése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0439)


10.5. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) [2016/2067(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0440)

Felszólalások

Bodil Valero szóbeli módosítást nyújtott be a 10. módosításhoz. A szóbeli módosítást elfogadták.

Ioan Mircea Paşcu (előadó), a szavazás után.


10.6. A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikáció (szavazás)

Jelentés a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról [2016/2030(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0441)


10.7. Jelnyelv és hivatásos jelnyelvi tolmácsok (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0442)


10.8. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bentazon hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint benyújtva a bentazon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabítására, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendelettervezetről (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – bizottság: ENVI, előadó: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0443)


ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők személyes oldalán jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A Parlament ülésnaptára – 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan és Jonathan Arnott

A Bíróság véleménye a Kanada és az Európai Unió közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásnak (CETA) a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről – 2016/2981(RSP)) – B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Julie Girling-jelentés – A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák és Seán Kelly

A Bázel III véglegesítése(2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan és Seán Kelly

Ioan Mircea Paşcu-jelentés – A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan és Jonathan Arnott

Anna Elżbieta Fotyga-jelentés – A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James és Steven Woolfe

Jelnyelv és hivatásos jelnyelvi tolmácsok(2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Felszólal: Jonathan Arnott.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000121/2016) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Stevens és Julie Girling, a Tanácshoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000122/2016) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues és Julie Ward, az S&D képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Stevens és Julie Girling, a Bizottsághoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000143/2016) felteszi: Arne Gericke, Julie Girling és Helga Stevens, az ECR képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000144/2016) felteszi: Arne Gericke, Julie Girling és Helga Stevens, az ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az EU csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli egyezményhez (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk és Helga Stevens kifejti a kérdéseket.

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Julie Girling, Diane Dodds, független, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge és Pier Antonio Panzeri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes és Nicola Caputo.

Felszólal: Věra Jourová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki és Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében, az EU-nak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásáról (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut és Tomáš Zdechovský, a PPE képviselőcsoport nevében, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli és Edouard Martin, az S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel és Viktor Uspaskich, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek és Terry Reintke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az EU-nak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásáról (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


15. A Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)

Jelentés a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Salvatore Cicu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias és Nicola Caputo.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Igor Šoltes és Krzysztof Hetman.

Felszólal: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen és Emmanuel Maurel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


16. A végleges héarendszer felé vezető út és a héacsalás elleni küzdelem (vita)

Jelentés a végleges hozzáadottértékadó-rendszer felé vezető útról és a hozzáadottértékadó-csalás elleni küzdelemről [2016/2033(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen bemutatja a jelentést és válaszol Richard Sulík kékkártyás kérdésére.

Felszólal: Nedzhmi Ali (a CONT bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibor Szanyi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luděk Niedermayer, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák és Brian Hayes.

Felszólal: Jyrki Katainen és Werner Langen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


17. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenysége és felügyelete ***I (vita)

Jelentés a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jeroen Lenaers (az EMPL bizottság véleményének előadója), Sirpa Pietikäinen (a FEMM bizottság véleményének előadója), Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paul Tang, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro és Thomas Mann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Brian Hayes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök


18. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv (vita)

Jelentés a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési tervről [2016/2076(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Brian Hayes (a DEVE bizottság véleményének előadója), Emma McClarkin (az INTA bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (a PECH bizottság véleményének előadója), Kostas Chrysogonos (a JURI bizottság véleményének előadója), Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Susanne Melior, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen és Florent Marcellesi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák és Nicola Caputo.

Felszólal: Jyrki Katainen és Catherine Bearder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


19. A fuvarozással foglalkozó kisvállalkozások új lehetőségei (vita)

Jelentés a fuvarozással foglalkozó kisvállalkozások új lehetőségeiről, ideértve az együttműködésre épülő üzleti modelleket [2015/2349(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elena Gentile (az EMPL bizottság véleményének előadója), Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Grapini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte és Henna Virkkunen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andor Deli, Notis Marias és Krzysztof Hetman.

Felszólal: Violeta Bulc és Dominique Riquet.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.11.24-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


20. Nemzetközi légi közlekedési megállapodások (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000128/2016), felteszi: Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Nemzetközi légi közlekedési megállapodások (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer kifejti a kérdést.

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabella De Monte, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Violeta Bulc.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a decemberi ülésen.


21. Az európai energiabiztonság (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai energiabiztonság (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski és Gunnar Hökmark.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Notis Marias és Krzysztof Hetman.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vitát berekesztik.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 593.806/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Jogi nyilatkozat