Zoznam 
Zápisnica
PDF 311kWORD 87k
Streda, 23. novembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Presun rozpočtových prostriedkov
 7.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (rozprava)
 8.Výsledky COP 22 v Marrákeši (rozprava)
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Hlasovanie
  10.1.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018 (hlasovanie)
  10.2.Stanovisko Súdneho dvora týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami (hlasovanie)
  10.3.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)
  10.4.Dokončenie rámca Bazilej III (hlasovanie)
  10.5.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  10.6.Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)
  10.7.Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (hlasovanie)
  10.8.Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (rozprava)
 15.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (rozprava)
 16.Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (rozprava)
 17.Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I (rozprava)
 18.Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)
 19.Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (rozprava)
 20.Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (rozprava)
 21.Európska energetická bezpečnosť (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes a Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski a Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt a Therese Comodini Cachia, v mene skupiny PPE, o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL, o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (B8-1272/2016).

II.   Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o situácii príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v Brazílii (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská a Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o situácii príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o situácii príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso a Therese Comodini Cachia, v mene skupiny PPE, o situácii príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o situácii príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o situácii príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (B8-1275/2016).

III.   Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski a Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso a Therese Comodini Cachia, v mene skupiny PPE, o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (B8-1273/2016).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - lehota: 28. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: IMCO (pridružený výbor)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - lehota: 5. február 2017)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - lehota: 4. február 2017)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - lehota: 28. január 2017)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aminopyralidu, azoxystrobínu, cyantraniliprolu, cyflufenamidu, cyprokonazolu, dietofénkarbu, ditiokarbamátov, fluazifopu-P, fluopyramu, haloxyfopu, izofetamidu, metalaxylu, prohexadiónu, propachizafopu, pyrimetanilu, kmeňa SC1 huby Trichoderma atroviride a zoxamidu v určitých produktoch alebo na nich (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - lehota: 17. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bifentrinu, karbetamidu, cinidón-etylu, fénpropimorfu a triflusulfurónu v určitých produktoch alebo na nich (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - lehota: 9. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o názvy a oblasti pôsobnosti vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - lehota: 28. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov, stanovuje ďalšia zodpovednosť a úlohy tohto laboratória a mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - lehota: 25. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - lehota: 10. február 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: IMCO (pridružený výbor)

- Smernica Komisie, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - lehota: 30. november 2016)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje lotyšské jazykové znenie nariadenia (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - lehota: 26. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2016
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu, doplnením zoznamu chorôb zvierat a zoonóz uvedeného v predmetnej prílohe (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o parametre na výpočet peňažných sankcií za zlyhania vyrovnania a činnosti centrálnych depozitárov cenných papierov v hostiteľských členských štátoch (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa určitých prudenciálnych požiadaviek na centrálne depozitáre cenných papierov a určené úverové inštitúcie poskytujúce vedľajšie služby bankového typu (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 11. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola na žiadosť príslušného výboru zmenená lehota z 1 na 3 mesiace:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 148/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. októbra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce normy na účely posúdenia referenčných portfólií a postupy na vzájomnú výmenu týchto posúdení - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. októbra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa určitých prudenciálnych požiadaviek na centrálne depozitáre cenných papierov a určené úverové inštitúcie poskytujúce vedľajšie služby bankového typu - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. novembra 2016 na žiadosť príslušného výboru
predložené gestorskému výboru: ECON

Rozhodnutie Komisie o stiahnutí týchto delegovaných aktov:

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Namíbiu - C(2016)07060 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Ghanu - C(2016)07049 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Svazijsko - C(2016)07061 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Pobrežie Slonoviny - C(2016)07062 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

- Stiahnutie delegovaného nariadenia z 8. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o Botswanu - C(2016)07065 – delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Dátum prijatia: 9. novembra 2016
predložené gestorskému výboru: INTA

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola na žiadosť príslušného výboru predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie ospoločnom rámci monitorovania a hodnotenia stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 514/2014 [ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia oFonde pre azyl, migráciu aintegráciu aonástroji pre finančnú podporu voblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti akrízového riadenia] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. októbra 2016
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace
predložené gestorskému výboru: LIBE


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-08/A/16 - Európsky dvor audítorov (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-09/C/16 - Európsky dvor audítorov (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-10/C/16 - Európsky dvor audítorov (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-11/A/16 - Európsky dvor audítorov (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-12/T/16 - Európsky dvor audítorov (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 3/2016 - Európsky ombudsman (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2016 - Výbor regiónov (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2016 - Výbor regiónov (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 6/2016 - Výbor regiónov (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2016 - Výbor regiónov (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 8/2016 - Výbor regiónov (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2016 - Výbor regiónov (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 6/2016 - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2016 - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2016 - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2016 - ESVČ (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 33/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 32/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 31/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 34/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 35/2016 - Oddiel III - Komisia (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


6. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 a DEC 30/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 a DEC 33/2016 - Oddiel III – Komisia.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF 5/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora INF 5/2016, INF 6/2016 a INF 7/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť INF 2/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 a INF 8/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF 6/2016 a INF 7/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov európskeho ombudsmana INF 3/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Dvora audítorov V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 a V/AB-12/T/16.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov DEC 1/2016.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru DEC 1/2016.


7. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Gierek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Seb Dance v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho a Dubravka Šuica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 23.11.2016.


8. Výsledky COP 22 v Marrákeši (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledky COP 22 v Marrákeši (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Claude Turmes a Giovanni La Via, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin a Linda McAvan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot a Karin Kadenbach.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.


9. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o menovania:

výbor ECON: Gabriel Mato, ktorým je nahradený Pablo Zalba Bidegain

Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi: Gabriel Mato, ktorým je nahradený Pablo Zalba Bidegain

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Esther Herranz García, ktorou je nahradený Pablo Zalba Bidegain

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile: Esther Herranz García, ktorou je nahradený Pablo Zalba Bidegain

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

(Rokovanie bolo prerušené o __[A14664]__ h.)

(Od 12.00 do 12.30 h sa Parlament zhromaždil pri príležitosti odovzdávania ceny LUX.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio k výrokom, ktoré označil za hanlivé a ktoré odzneli na včerajšom rokovaní na adresu novozvoleného prezidenta Spojených štátov (predseda to vzal na vedomie), a Ulrike Trebesius k neprípustnosti pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila jej skupina v súvislosti s kalendárom schôdzí Parlamentu (predseda objasnil dôvody).


10.1. Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018 (hlasovanie)

Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018 (2016/2987(RSO)): pozri návrh Konferencie predsedov (bod 6 zápisnice zo dňa 21.11.2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vyhlásený za schválený.

Kalendár schôdzí Parlamentu na rok 2018 bol stanovený takto:

- od 15. do 18. januára

- od 5. do 8. februára

- 28. februára a 1. marca

- od 12. do 15. marca

- od 16. do 19. apríla

- 2 a 3. mája

- od 28. do 31. mája

- od 11. do 14. júna

- od 2. do 5. júla

- od 10. do 13. septembra

- od 1. do 4 októbra

- od 22. do 25. októbra

- od 12. do 15. novembra

- 28. a 29. novembra

- od 10. do 13. decembra


10.2. Stanovisko Súdneho dvora týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 nariadenia, ktorým sa požaduje stanovisko Súdneho dvora k súladu pripravovanej komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou (CETA) so zmluvami (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Vystúpili Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, aby predložila návrh na odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 ods. 4 rokovacieho poriadku, Alexander Graf Lambsdorff proti tomuto návrhu a Anne-Marie Mineur v jeho prospech.

Parlament návrh zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 225, proti: 439, zdržali sa hlasovania: 35).

NÁVRH UZNESENIA predložený viac než 76 poslancami

Zamietnutý


10.3. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

Rozprava sa konala dňa 28. októbra 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 28.10.2015)

Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 28. októbra 2015 (bod 7.7 zápisnice zo dňa 28.10.2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0438)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0438)


10.4. Dokončenie rámca Bazilej III (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0439)


10.5. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) [2016/2067(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0440)

Vystúpenia:

Bodil Valero predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 10. Tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý.

Ioan Mircea Paşcu (spravodajca), po hlasovaní.


10.6. Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)

Správa o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii [2016/2030(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0441)


10.7. Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1230/2016 (2016/2952(RSP)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0442)


10.8. Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 odsekmi 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky bentazón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – výbor ENVI. Spravodajca: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0443)


PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan a Jonathan Arnott

Stanovisko Súdneho dvora k zlučiteľnosti navrhovanej komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou a Európskou úniou so zmluvami – (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016

Lola Sánchez Caldentey

Správa: Julie Girling - A8-0249/2015
Lola Sánchez Caldentey, Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Dokončenie rámca Bazilej III - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan a Jonathan Arnott

Správa: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James a Steven Woolfe

Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000121/2016), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver, v mene skupiny PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward, v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling, pre Radu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000122/2016), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský a Milan Zver, v mene skupiny PPE, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues a Julie Ward, v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Helga Stevens a Julie Girling, pre Komisiu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000143/2016), ktorú položili Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, pre Radu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000144/2016), ktorú položili Arne Gericke, Julie Girling a Helga Stevens, v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk a Helga Stevens rozvinuli otázky.

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Julie Girling, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Csaba Sógor.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki a Urszula Krupa, v mene skupiny ECR, o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut a Tomáš Zdechovský, v mene skupiny PPE, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli a Edouard Martin, v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel a Viktor Uspaskich, v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek a Terry Reintke, v mene skupiny Verts/ALE, o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


15. Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Cicu v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias a Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Igor Šoltes a Krzysztof Hetman.

Vystúpili: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen a Emmanuel Maurel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


16. Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (rozprava)

Správa o definitívnom systéme dane z pridanej hodnoty a o boji proti podvodom s daňou z pridanej hodnoty [2016/2033(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen uviedol správu a odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík.

V rozprave vystúpil Nedzhmi Ali (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luděk Niedermayer, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák a Brian Hayes.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Werner Langen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


17. Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľade nad nimi (prepracované znenie) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Sirpa Pietikäinen (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Paul Tang v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro a Thomas Mann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Brian Hayes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 24.11.2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda


18. Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)

Správa o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi [2016/2076(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Emma McClarkin ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir v mene skupiny PPE, Susanne Melior v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen a Florent Marcellesi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák a Nicola Caputo.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Catherine Bearder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


19. Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (rozprava)

Správa o nových príležitostiach pre malé podniky v odvetví dopravy vrátane hospodárstva spoločného využívania zdrojov [2015/2349(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elena Gentile (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Maria Grapini v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE a Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte a Henna Virkkunen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andor Deli, Notis Marias a Krzysztof Hetman.

Vystúpili: Violeta Bulc a Dominique Riquet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 24.11.2016.


20. Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000128/2016), ktorú položil Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Isabella De Monte v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune a Izaskun Bilbao Barandica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: decembrová schôdza.


21. Európska energetická bezpečnosť (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európska energetická bezpečnosť (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Flavio Zanonato v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski a Gunnar Hökmark.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Notis Marias a Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 593.806/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Právne oznámenie