Index 
Protokoll
PDF 304kWORD 85k
Onsdagen den 23 november 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar
 7.Utsläpp av vissa luftföroreningar (debatt)
 8.Resultatet av COP 22 i Marrakech (debatt)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Omröstning
  10.1.Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018 (omröstning)
  10.2.Domstolens yttrande över huruvida det föreslagna avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) är förenligt med fördragen (omröstning)
  10.3.Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (omröstning)
  10.4.Fullbordandet av Basel III (omröstning)
  10.5.Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  10.6.EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (omröstning)
  10.7.Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (omröstning)
  10.8.Invändning enligt artikel 106: Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (debatt)
 15.Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (debatt)
 16.Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (debatt)
 17.Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I (debatt)
 18.EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)
 19.Nya möjligheter för små transportföretag (debatt)
 20.Internationella luftfartsavtal (debatt)
 21.Europeisk energitrygghet (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (2016/2990(RSP))

—   Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes och Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (B8-1256/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (B8-1257/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (B8-1258/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt och Therese Comodini Cachia, för PPE-gruppen, om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (B8-1259/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (B8-1263/2016);

—   Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen, om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (B8-1269/2016);

—   Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (B8-1272/2016).

II.   Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om situationen för Guarani-Kaiowá i Brasilien (B8-1260/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso (B8-1262/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso (B8-1265/2016);

—   Cristian Dan Preda, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso och Therese Comodini Cachia, för PPE-gruppen, om situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso (B8-1268/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Eva Kaili, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (B8-1271/2016);

—   Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, om situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (B8-1274/2016);

—   António Marinho e Pinto, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Viktor Uspaskich och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (B8-1275/2016).

III.   Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (2016/2992(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Barbara Lochbihler och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (B8-1261/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (B8-1264/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen, om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (B8-1266/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Claude Rolin, Milan Zver, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Stanislav Polčák, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso och Therese Comodini Cachia, för PPE-gruppen, om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (B8-1267/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andi Cristea, Silvia Costa, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Soraya Post, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Patrizia Toia, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (B8-1270/2016);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (B8-1273/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (D045163/01 - 2016/2967(RPS) - tidsfrist: 28 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: IMCO (associerat utskott)

- Kommissionens förordning om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 (D046046/03 - 2016/2975(RPS) - tidsfrist: 5 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring (D046047/02 - 2016/2974(RPS) - tidsfrist: 4 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D046504/01 - 2016/2969(RPS) - tidsfrist: 28 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aminopyralid, azoxistrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloxifop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propakizafop, pyrimetanil, Trichoderma atroviride stam SC1 och zoxamid i eller på vissa produkter (D047109/02 - 2016/2996(RPS) - tidsfrist: 17 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bifentrin, karbetamid, cinidonetyl, fenpropimorf och triflusulfuron i eller på vissa produkter (D047111/02 - 2016/2977(RPS) - tidsfrist: 9 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vad gäller namnen på de vetenskapliga panelerna inom Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och deras kompetensområden (D047383/01 - 2016/2968(RPS) - tidsfrist: 28 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om utseende av EU:s referenslaboratorium för peste des petits ruminants, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för detta laboratorium samt om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (D047457/02 - 2016/2964(RPS) - tidsfrist: 25 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D047643/02 - 2016/2979(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott : ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: IMCO (associerat utskott)

- Kommissionens direktiv om anpassning för fjärde gången av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (D047673/01 - 2016/2970(RPS) - tidsfrist: 30 november 2016)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om rättelse av den lettiska språkversionen av förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (D047687/02 - 2016/2965(RPS) - tidsfrist: 26 januari 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av förordning (EU) nr 907/2014 (C(2016)06853 - 2016/2973(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 3 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad avser tekniska tillsynsstandarder för ytterligare likviditetsutflöden motsvarande behov av att ställa säkerheter till följd av effekterna av ett negativt marknadsscenario på ett instituts derivattransaktioner (C(2016)06867 - 2016/2972(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 31 oktober 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna (C(2016)06906 - 2016/2971(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 31 oktober 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial genom komplettering av förteckningen över djursjukdomar och zoonoser i den bilagan (C(2016)07007 - 2016/2976(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 4 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen), ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som närmare anger innehållet i rapporteringen om internaliserad avveckling (C(2016)07147 - 2016/2982(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 11 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller parametrar för beräkning av sanktionsavgifter för utebliven avveckling och värdepapperscentralers verksamhet i värdmedlemsstater (C(2016)07154 - 2016/2985(DEA))
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 11 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende vissa stabilitetskrav för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som tillhandahåller anknutna banktjänster (C(2016)07158 - 2016/2983(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 11 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler (C(2016)07159 - 2016/2984(DEA))
Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 11 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister - C(2016)06624 – 2016/2950(DEA)
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 19 oktober 2016 på begäran av det ansvariga utskottet
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömningsstandarder avseende riktmärkning av portföljer och förfaranden för utbyte av bedömningar - C(2016)06703(DEA) – 2016/2963(DEA)
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 24 oktober 2016 på begäran av det ansvariga utskottet
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad avser tekniska tillsynsstandarder för ytterligare likviditetsutflöden motsvarande behov av att ställa säkerheter till följd av effekterna av ett negativt marknadsscenario på ett instituts derivattransaktioner - C(2016)06867 – 2016/2972(DEA)
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 31 oktober 2016 på begäran av det ansvariga utskottet
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som närmare anger innehållet i rapporteringen om internaliserad avveckling - C(2016)07147 – 2016/2982(DEA)
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 november 2016 på begäran av det ansvariga utskottet
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende vissa stabilitetskrav för värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som tillhandahåller anknutna banktjänster - C(2016)07158 – 2016/2983(DEA)
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 november 2016 på begäran av det ansvariga utskottet
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för auktorisationskrav, tillsynskrav och operativa krav för värdepapperscentraler - C(2016)07159 – 2016/2984(DEA)
Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 14 november 2016 på begäran av det ansvariga utskottet
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Kommissionens beslut om att dra tillbaka följande delegerade akter:

- Tillbakadragande av den delegerade förordningen av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller Namibia - C(2016)07060 – Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts - C(2016)04166 – 2016/2840(DEA)
Mottagandedatum: 9 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Tillbakadragande av den delegerade förordningen av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller Ghana - C(2016)07049 – Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts - C(2016)04165 – 2016/2833(DEA)
Mottagandedatum: 9 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Tillbakadragande av den delegerade förordningen av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller Swaziland - C(2016)07061 – Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts - C(2016)04168 – 2016/2834(DEA)
Mottagandedatum: 9 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Tillbakadragande av den delegerade förordningen av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller Elfenbenskusten - C(2016) 7062 – Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts - C(2016)04172 – 2016/2841(DEA)
Mottagandedatum: 9 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Tillbakadragande av den delegerade förordningen av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller Botswana - C(2016) 7065 – Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts - C(2016)04171 – 2016/2838(DEA)
Mottagandedatum: 9 november 2016
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om den gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 [om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering] C(2016)06265 - 2016/2926(DEA)
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 3 oktober 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: två månader
Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-08/A/16 – Revisionsrätten (N8-0079/2016 - C8-0432/2016 - 2016/2277(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-09/C/16 – Revisionsrätten (N8-0080/2016 - C8-0433/2016 - 2016/2278(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/C/16 – Revisionsrätten (N8-0081/2016 - C8-0434/2016 - 2016/2279(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-11/A/16 – Revisionsrätten (N8-0082/2016 - C8-0435/2016 - 2016/2280(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-12/T/16 – Revisionsrätten (N8-0083/2016 - C8-0436/2016 - 2016/2281(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 3/2016 - Europeiska ombudsmannen (N8-0084/2016 - C8-0437/2016 - 2016/2282(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2016 – Regionkommittén (N8-0085/2016 - C8-0440/2016 - 2016/2283(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2016 – Regionkommittén (N8-0086/2016 - C8-0441/2016 - 2016/2284(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2016 – Regionkommittén (N8-0087/2016 - C8-0442/2016 - 2016/2285(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2016 – Regionkommittén (N8-0088/2016 - C8-0443/2016 - 2016/2286(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 8/2016 – Regionkommittén (N8-0089/2016 - C8-0444/2016 - 2016/2287(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2016 – Regionkommittén (N8-0090/2016 - C8-0446/2016 - 2016/2288(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0091/2016 - C8-0447/2016 - 2016/2289(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0092/2016 - C8-0448/2016 - 2016/2290(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2016 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0093/2016 - C8-0449/2016 - 2016/2291(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Anslagsöverföring 2/2016 - Utrikestjänsten (N8-0094/2016 - C8-0450/2016 - 2016/2292(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0095/2016 - C8-0451/2016 - 2016/2293(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 32/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0096/2016 - C8-0452/2016 - 2016/2296(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 31/2016- avsnitt III – kommissionen (N8-0097/2016 - C8-0453/2016 - 2016/2297(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 34/2016 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0099/2016 - C8-0461/2016 - 2016/2299(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 35/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0100/2016 - C8-0465/2016 - 2016/2300(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


6. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 29/2016 och DEC 30/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 23/2016, DEC 24/2016, DEC 28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 32/2016 och DEC 33/2016 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 5/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot domstolens anslagsöverföringar INF 5/2016, INF 6/2016 och INF 7/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska utrikestjänstens anslagsöverföring INF 2/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Regionkommitténs anslagsöverföringar INF 4/2016, INF 5/2016, INF 6/2016, INF 7/2016 och INF 8/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföringar INF 6/2016 och INF 7/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ombudsmannens anslagsöverföring INF 3/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot revsionsrättens anslagöverföringar V/AB-08/A/16, V/AB-09/C/16, V/AB-10/C/16, V/AB-11/A/16 och V/AB-12/T/16.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföring DEC 1/2016.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring DEC 1/2016.


7. Utsläpp av vissa luftföroreningar (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Gierek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jens Gieseke för PPE-gruppen, Seb Dance för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Carlos Zorrinho och Dubravka Šuica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo och Gesine Meissner.

Talare: Miguel Arias Cañete och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 23.11.2016.


8. Resultatet av COP 22 i Marrakech (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av COP 22 i Marrakech (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Claude Turmes och Giovanni La Via; Peter Liese, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Takis Hadjigeorgiou; Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi; Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin och Linda McAvan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot och Karin Kadenbach.

Talare: Miguel Arias Cañete och Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från PPE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Gabriel Mato i stället för Pablo Zalba Bidegain

undersökningskommittén PANA: Gabriel Mato i stället för Pablo Zalba Bidegain

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Esther Herranz García i stället för Pablo Zalba Bidegain

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile: Esther Herranz García i stället för Pablo Zalba Bidegain

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50.)

(Kl. 12.00-12.30 samlades parlamentet med anledning av utdelningen av LUX-priset.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Mario Borghezio yttrade sig om de enligt hans åsikt förolämpande kommentarer som fällts under sammanträdet föregående dag om den valda amerikanska presidenten (talmannen noterade detta); Ulrike Trebesius yttrade sig om att det ändringsförslag som hennes grupp hade lagt fram till parlamentets sammanträdeskalender hade bedömts vara otillåtligt (talmannen förklarade orsaken till detta).


10.1. Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018 (omröstning)

Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018 (2016/2987(RSO)): se talmanskonferensens förslag (punkt 6 i protokollet av den 21.11.2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Förklarades godkänt.

Kalendern för Europaparlamentets sammanträdesperioder under 2018 fastställdes därmed enligt följande:

- den 1518 januari

- den 58 februari

- den 28 februari och den 1 mars

- den 1215 mars

- den 1619 april

- den 23 maj

- den 2831 maj

- den 1114 juni

- den 25 juli

- den 1013 september

- den 14 oktober

- den 2225 oktober

- den 1215 november

- den 2829 november

- den 1013 december


10.2. Domstolens yttrande över huruvida det föreslagna avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida förslaget till övergripande avtal om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen (Ceta) är förenligt med fördragen (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Inlägg: Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen föreslog, med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen, att omröstningen skulle skjutas upp; Alexander Graf Lambsdorff motsatte sig detta förslag; Anne-Marie Mineur uttryckte sitt stöd för förslaget.

Parlamentet förkastade förslaget genom EO (225 röster för, 439 röster emot, 35 nedlagda röster).

RESOLUTIONSFÖRSLAG från fler än 76 ledamöter

Förkastades


10.3. Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0249/2015)

Debatten ägde rum den 28 oktober 2015 (punkt 6 i protokollet av den 28.10.2015)

Omröstningen hade skjutits upp vid plenarsammanträdet den 28 oktober 2015 (punkt 7.7 i protokollet av den 28.10.2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0438)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0438)


10.4. Fullbordandet av Basel III (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0439)


10.5. Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) [2016/2067(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0440)

Inlägg:

Bodil Valero lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 10. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Ioan Mircea Paşcu (föredragande) yttrade sig efter omröstningen.


10.6. EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (omröstning)

Betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter [2016/2030(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0441)


10.7. Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0442)


10.8. Invändning enligt artikel 106: Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP)) – Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pavel Poc (B8-1228/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0443)


ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018
Peter Jahr, Daniel Hannan och Jonathan Arnott

Domstolens yttrande över huruvida det föreslagna avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) är förenligt med fördragen - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Betänkande Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Fullbordandet av Basel III - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan och Jonathan Arnott

Betänkande Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James och Steven Woolfe

Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Talare: Jonathan Arnott.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000121/2016) från Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský och Milan Zver, för PPE-gruppen, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues och Julie Ward, för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, Helga Stevens och Julie Girling, till rådet: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1805/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000122/2016) från Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Constance Le Grip, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Franck Proust, Sofia Ribeiro, Tokia Saïfi, Csaba Sógor, Dubravka Šuica, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský och Milan Zver, för PPE-gruppen, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Birgit Sippel, Claude Moraes, Eric Andrieu, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Jean-Paul Denanot, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Afzal Khan, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Liliana Rodrigues och Julie Ward, för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, Helga Stevens och Julie Girling, till kommissionen: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1806/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000143/2016) från Arne Gericke, Julie Girling och Helga Stevens, för ECR-gruppen, till rådet: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1815/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000144/2016) från Arne Gericke, Julie Girling och Helga Stevens, för ECR-gruppen, till kommissionen: EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1816/2016)

Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Malin Björk och Helga Stevens utvecklade frågorna.

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Constance Le Grip för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Julie Girling; Diane Dodds, grupplös, Mariya Gabriel, Tanja Fajon, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maria Arena, Jadwiga Wiśniewska, Hilde Vautmans, Eleonora Forenza, Sophie Montel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt; Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Stefan Eck, Carlos Coelho, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Sylvie Guillaume, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Maria Noichl, Péter Niedermüller, Patrizia Toia, Cécile Kashetu Kyenge och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Gesine Meissner, Caterina Chinnici, João Pimenta Lopes och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Julie Girling, Daniel Dalton, Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anders Primdahl Vistisen, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki och Urszula Krupa, för ECR-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1229/2016);

—   Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut och Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli och Edouard Martin, för S&D-gruppen, Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel och Viktor Uspaskich, för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2016/2966(RSP)) (B8-1235/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 24.11.2016.


15. Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien [COM(2016)0431 - C8-0242/2016 - 2016/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016)

Emmanuel Maurel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Salvatore Cicu för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Daniel Caspary, Bernd Lange, Branislav Škripek, Santiago Fisas Ayxelà, Alessia Maria Mosca, Jarosław Wałęsa, Pedro Silva Pereira, Mariya Gabriel och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eleftherios Synadinos, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias och Nicola Caputo.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Igor Šoltes och Krzysztof Hetman.

Talare: Igor Šoltes, Krzysztof Hetman, Jyrki Katainen och Emmanuel Maurel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 24.11.2016.


16. Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (debatt)

Betänkande om vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri [2016/2033(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen redogjorde för betänkandet och besvarade en fråga (”blått kort”) från Richard Sulík.

Talare: Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet CONT).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luděk Niedermayer; Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein; Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák och Brian Hayes.

Talare: Jyrki Katainen och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 24.11.2016.


17. Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Sirpa Pietikäinen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Burkhard Balz för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Brian Hayes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 24.11.2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman


18. EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)

Betänkande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter [2016/2076(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Emma McClarkin (föredragande av yttrande från utskottet INTA), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr; Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Marijana Petir för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stefan Eck; Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen och Florent Marcellesi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák och Nicola Caputo.

Talare: Jyrki Katainen och Catherine Bearder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 24.11.2016.


19. Nya möjligheter för små transportföretag (debatt)

Betänkande om nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller [2015/2349(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Elena Gentile (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, och Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte och Henna Virkkunen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andor Deli, Notis Marias och Krzysztof Hetman.

Talare: Violeta Bulc och Dominique Riquet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 24.11.2016.


20. Internationella luftfartsavtal (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000128/2016) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Internationella luftfartsavtal (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Michael Cramer utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Isabella De Monte för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Andor Deli, Inés Ayala Sender, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune och Izaskun Bilbao Barandica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i december.


21. Europeisk energitrygghet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Europeisk energitrygghet (2016/2994(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Jerzy Buzek, José Blanco López, Janusz Lewandowski och Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Notis Marias och Krzysztof Hetman.

Talare: Violeta Bulc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 593.806/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Boutonnet, Collins, Crowley, Le Pen, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Nart, Parker, Radev, Rochefort, Taylor, Westphal

Rättsligt meddelande