Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 november 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. De situatie in Belarus (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Belarus (2016/2934(RSP))

Het debat heeft op 26 oktober 2016 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 26.10.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1232/2016);

—   Knut Fleckenstein, Andrejs Mamikins, Jens Nilsson, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Tibor Szanyi, Julie Ward, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1233/2016);

—   Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, David McAllister, Tunne Kelam, Algirdas Saudargas, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Dubravka Šuica, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Traian Ungureanu, Fernando Ruas, Julia Pitera, Barbara Kudrycka, Daniel Caspary en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1234/2016);

—   Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Urmas Paet, Jozo Radoš en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1237/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1238/2016);

—   Helmut Scholz, Jiří Maštálka en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1239/2016);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski en Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP)) (B8-1240/2016).

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 24.11.2016.

Juridische mededeling