Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1276/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0450

Protokoll
Neljapäev, 24. november 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

8.7. ELi ja Türgi suhted (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Türgi suhted (2016/2993(RSP))

Arutelu toimus 22. novembril 2016 (22.11.2016 protokollipunkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 24. novembril 2016 (24.11.2016 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ja B8-1283/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1276/2016

(asendades B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ja B8-1283/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel;

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0450)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-1279/2016 ja B8-1280/2016 muutusid kehtetuks.)

Õigusalane teave