Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1276/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0450

Pöytäkirja
Torstai 24. marraskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

8.7. EU:n ja Turkin väliset suhteet (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Turkin väliset suhteet (2016/2993(RSP))

Keskustelu käytiin 22. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 10).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 24. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 24.11.2016, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ja B8-1283/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1276/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016 ja B8-1283/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok ja Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta

—   Gianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Paul Tang, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Ska Keller, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bart Staes, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Klaus Buchner ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0450)

(Päätöslauselmaesitykset B8-1279/2016 ja B8-1280/2016 raukesivat.)

Oikeudellinen huomautus