Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000134/2016 (B8-1809/2016)

Συζήτηση :

PV 24/11/2016 - 12
CRE 24/11/2016 - 12

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

12. Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000134/2016) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Ο Bogdan Brunon Wenta (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán και Xabier Benito Ziluaga.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1227/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Μεταγενέστερη περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου