Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 ноември 2016 г. - Брюксел

10. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на 30 ноември и 1 декември 2016 г. (PE 594.672/OJ) беше раздаден, като в него бяха предложени следните промени (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Председателят предложи, със съгласието на политическите групи, предложенията за резолюции B8-1304/2016 и B8-1305/2016, с които се иска становището на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления, да се впишат за времето за гласуване в четвъртък.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

С това редът на работа е определен.

Правна информация