Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 november 2016 - Brussel

10. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van 30 november en 1 december 2016 (PE 594.672/OJ) is rondgedeeld en daarop zijn de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

De Voorzitter stelt voor, met de goedkeuring van de fracties, ontwerpresoluties B8-1304/2016 en B8-1305/2016 met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, donderdag in stemming te brengen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling