Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2047(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0353/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0353/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0475

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

11. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: Jens Geier και Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Παρεμβαίνει ο Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Οι Jens Geier και Indrek Tarand παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Lesay (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Andrey Novakov και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου και Vladimír Maňka.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva, Ivan Lesay και Jean Arthuis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου