Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 ноември 2016 г. - Брюксел

12. Преглед на МФР (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на МФР (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Isabelle Thomas, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu и Vladimír Maňka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis и Victor Negrescu.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Ivan Korčok.

Разискването приключи.

Правна информация