Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

12. Αναθεώρηση ΠΔΠ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αναθεώρηση ΠΔΠ (2016/3003(RSP))

Ο Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu και Vladimír Maňka.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Jean Arthuis και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου