Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - BrysselSlutlig utgåva

12. Revidering av den fleråriga budgetramen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Revidering av den fleråriga budgetramen (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Isabelle Thomas för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, grupplös, José Manuel Fernandes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu och Vladimír Maňka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis och Victor Negrescu.

Talare: Kristalina Georgieva och Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande