Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2045(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0341/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0464

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

16. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση - Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση [2016/2045(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000139/2016) που κατέθεσαν οι Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Remo Sernagiotto και Raffaele Fitto, προς την Επιτροπή : Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000140/2016) που κατέθεσαν οι Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini και Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl και Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Ramón Luis Valcárcel Siso, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000141/2016) που κατέθεσαν οι Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini και David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000146/2016) που κατέθεσαν οι Curzio Maltese, Eleonora Forenza και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Ο Salvatore Cicu παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato και Curzio Maltese αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Marco Valli (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Remo Sernagiotto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza και Steeve Briois.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa και Andrea Cozzolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Salvatore Cicu.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu και Alessandra Mussolini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016

—   Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Δημήτρης Παπαδάκης, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas και Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 και σημείο 6.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου