Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1310/2016

Συζήτηση :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0479

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

6.24. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 και B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1310/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 και B8-1324/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská και Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi και Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoκαι Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0479)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1315/2016 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου