Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - BrysselSlutlig utgåva

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Maria Grapini gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0457)


6.2. Tillämpningsdag: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0458)


6.3. Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0459)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0460)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.5. Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Mikronesiska federationen om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0461)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.6. Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0462)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.7. Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0463)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.8. Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering [2016/2045(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0464)


6.9. Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat av Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen, om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Resolutionsförslag inlämnat av Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström och Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen, om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Resolutionsförslag B8-1304/2016 och B8-1305/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1304/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1305/2016

Förkastades


6.10. Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Jan Philipp Albrecht gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0465)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.11. Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ghana, å andra sidan [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0466)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.12. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016 (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0467)


6.13. Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 till den allmänna budgeten för 2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden till följd av den samlade överföringen, utvidgning av Efsi, ändring av Frontex tjänsteförteckning och aktualisering av avsatta medel (egna medel) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0468)


6.14. Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2016 för budgetåret 2016: Genomförande av beslutet om egna medel nr 2014/335/EU efter avslutandet av ratificeringsprocessen och dess ikraftträdande den 1 oktober 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0469)


6.15. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0470)


6.16. Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2016 för budgetåret 2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för Tyskland [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0471)


6.17. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0472)


6.18. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0473)


6.19. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0474)


6.20. Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (omröstning)

Betänkande om det gemensamma förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för avvisande av det gemensamma förslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0475)

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande) föreslog följande tekniska ändring i avsnitt I (Europaparlamentet - Tjänsteförteckning):

Återinförande av fotnoten på sidan 1 från 2015 års budget:

"Varav tre befordringar med personlig placering (tre AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän."

Innan han undertecknade budgeten för budgetåret 2017 gjorde talmannen följande uttalande:

"Förlikningskommitténs gemensamma förslag av den 17 november 2016 har godkänts av både parlamentet och rådet. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Budgetförfarandet för budgetåret 2017 kan således betraktas som slutfört. Jag förklarar härmed unionens budget 2017 för antagen."


6.21. Situationen i Italien efter jordskalven (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 och B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1284/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1285/2016

(ersätter B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 och B8-1296/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda och Franc Bogovič, för PPE-gruppen;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Frédérique Ries, för ALDE-gruppen;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini och Eleonora Evi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0476)


6.22. Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (omröstning)

Betänkande om kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer [2016/2080(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0477)


6.23. Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (omröstning)

Betänkande om ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs [2015/2352(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 och B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1310/2016

(ersätter B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 och B8-1324/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská och Teresa Jiménez-Becerril Barrio, för PPE-gruppen;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi och Eric Andrieu, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittooch Arne Gericke, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk och Pavel Telička, för ALDE-gruppen;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0479)

(Resolutionsförslag B8-1315/2016 bortföll.)


6.25. Tillgång till energi i utvecklingsländer (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000134/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Tillgång till energi i utvecklingsländer (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Debatten hade ägt rum den 24 november 2016 (punkt 12 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0480)


6.26. Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet [2016/2011(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0481)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Rättsligt meddelande