Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 271kWORD 82k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (συζήτηση)
 3.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Τυνησία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.8.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.9.Γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων (ψηφοφορία)
  6.10.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.11.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας *** (ψηφοφορία)
  6.12.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (ψηφοφορία)
  6.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων (ψηφοφορία)
  6.14.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 - Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων (ψηφοφορία)
  6.15.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (ψηφοφορία)
  6.16.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (ψηφοφορία)
  6.17.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (ψηφοφορία)
  6.18.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (ψηφοφορία)
  6.19.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.20.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (ψηφοφορία)
  6.21.Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (ψηφοφορία)
  6.22.Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (ψηφοφορία)
  6.23.Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (ψηφοφορία)
  6.24.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  6.25.Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
  6.26.Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (2016/2989(RSP))

Οι Ivan Korčok (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Λάμπρος Φουντούλης, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Anneli Jäätteenmäki, Τάκης Χατζηγεωργίου και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly και Marek Jurek επί της διαδικασίας "catch the eye" (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Julian King.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Ivan Korčok.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Patrick Le Hyaric, Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016

—   Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016

—   Hilde Vautmans και Ivan Jakovčić, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2016.


4. Σύνθεση του Σώματος

Ο Ernest Maragall κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 31 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Τυνησία

Από τις 11.00 έως τις 11.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Μπέτζι Καΐντ Εσέμπσι, προέδρου της Δημοκρατίας της Τυνησίας.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, Janice Atkinson, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, Doru-Claudian Frunzulică, σχετικά με τον εορτασμό της εθνικής επετείου της Ρουμανίας την 1η Δεκεμβρίου, Marek Jurek, σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα, και Seb Dance, σχετικά με την παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης του ΑΙDS.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Maria Grapini (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0457)


6.2. Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0458)


6.3. Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0459)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.4. Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0460)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.5. Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0461)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.6. Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0462)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.7. Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0463)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.8. Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση [2016/2045(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0464)


6.9. Γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, σχετικά με την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström και Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού, σχετικά με την αίτηση για έκδοση γνώμης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1304/2016 και B8-1305/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1304/2016

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1305/2016

Απορρίπτεται


6.10. Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Jan Philipp Albrecht προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0465)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.11. Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Γκάνας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0466)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.12. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0467)


6.13. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα της συνολικής μεταφοράς, παράταση λειτουργίας του ΕΤΣΕ, τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Frontex και επικαιροποίηση των πιστώσεων εσόδων (ίδιοι πόροι) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0468)


6.14. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 - Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την περάτωση της διαδικασίας κύρωσης και τη θέση της σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0469)


6.15. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0470)


6.16. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Γερμανία [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0471)


6.17. Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0472)


6.18. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0473)


6.19. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0474)


6.20. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: Jens Geier και Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη του κοινού σχεδίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0475)

Παρεμβάσεις

Indrek Tarand (εισηγητής) προτείνει την ακόλουθη τεχνική τροποποίηση στο τμήμα I (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Organigramme):

Επανεισαγωγή της υποσημείωσης της σελίδας 1 από τον προϋπολογισμό του 2015:

"Εκ των οποίων τρεις προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις από AD 14 σε AD 15) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους."

Πριν να υπογράψει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2017, ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

"Το κοινό κείμενο που προέκυψε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 17 Νοεμβρίου 2016 εγκρίθηκε ταυτόχρονα από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού τέθηκε σε εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 μπορεί επομένως να θεωρηθεί περατωθείσα. Ανακοινώνω ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 εγκρίνεται οριστικά."


6.21. Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 και B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-1284/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1285/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 και B8-1296/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda και Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey και Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0476)


6.22. Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές [2016/2080(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0477)


6.23. Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ευθύνη, την αποζημίωση και τη χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου [2015/2352(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0308/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0478)


6.24. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 και B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-1310/2016

(αντικαθιστά τιςB8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 και B8-1324/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská και Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi και Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoκαι Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes και Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0479)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-1315/2016 καταπίπτει.)


6.25. Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000134/2016) που κατέθεσε Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2016).

Πρόταση ψηφίσματος B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0480)


6.26. Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής [2016/2011(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0299/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0481)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Μαρία Σπυράκη

Έκθεση Κώστας Χρυσόγονος - A8-0308/2016
Seán Kelly

Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Nicola Caputo γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τους βουλευτές:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινωνικοπεριβαλλοντική σημασία του κυνηγίου (B8-1183/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του μεγάλου κρικητού της Αλσατίας (B8-1216/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση κάθε καταβολής μερισμάτων για τις υποκεφαλαιοποιημένες τράπεζες (B8-1217/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn και Jean-François Jalkh. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά (B8-1218/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων και τη συμμετοχή των κρατών μελών (B8-1219/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρέμβαση της Επιτροπής (B8-1221/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων (B8-1222/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Bernard Monot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρση των οικονομικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (B8-1223/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde και Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη των τυφλών και των ατόμων με μειωμένη όραση (B8-1225/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφόσματος σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη (B8-1236/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ανθρακούχες εκπομπές των μονάδων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα (B8-1242/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Marine Le Pen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον μηχανισμό μετεγκατάστασης των μεταναστών (B8-1243/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου για να καταστούν οι αποκαλούμενες «καινοτόμες» νεοφυείς επιχειρήσεις πραγματικά αποδοτικές στον τομέα της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης (B8-1244/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από τον κίνδυνο εξαφάνισής τους (B8-1245/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Σωτήριος Ζαριανόπουλος. Πρόταση Ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας και την ανακούφιση των υπερχρεωμένων εργατικών λαϊκών στρωμάτων (B8-1248/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON


10. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή CONT

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και δημιουργία των Εγγυήσεων ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : DEVE
γνωμοδότηση: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

Επιτροπή LIBE

- Προς ένα νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων και τον εκσυγχρονισμό της τελωνιακής ένωσης (2016/2031(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: AFET, EMPL, LIBE


11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016.


13. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου