Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 242kWORD 73k
Neljapäev, 1. detsember 2016 - BrüsselLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu (arutelu)
 3.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Pidulik istung – Tuneesia
 6.Hääletused
  6.1.Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.2.Kohaldamiskuupäev: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.ELi ja Kiribati vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.ELi ja Saalomoni Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.ELi ja Mikroneesia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.ELi ja Tuvalu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.ELi ja Marshalli Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.8.Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.9.Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)
  6.10.USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.11.Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel *** (hääletus)
  6.12.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine 2016. aastal (hääletus)
  6.13.Paranduseelarve projekt nr 4/2016: assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega ning maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist (hääletus)
  6.14.Paranduseelarve projekt nr 5/2016: Omavahendeid käsitleva otsuse rakendamine (hääletus)
  6.15.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Saksamaale (hääletus)
  6.16.Paranduseelarve projekt nr 6/2016, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (hääletus)
  6.17.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtt 2017. aastal (hääletus)
  6.18.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisiga (hääletus)
  6.19.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist 2017. aasta eelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.20.2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (hääletus)
  6.21.Olukord Itaalias pärast maavärinaid (hääletus)
  6.22.Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (hääletus)
  6.23.Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (hääletus)
  6.24.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  6.25.Energia kättesaadavus arengumaades (hääletus)
  6.26.Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Esitatud dokumendid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Seán Kelly ja Marek Jurek registreerimata sõnavõttude teemal. (Juhataja selgitas korda.)

Sõna võttis Julian King.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.


3. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans ja Ivan Jakovčić olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP))) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.12.2016 protokollipunkt 6.24.


4. Parlamendi koosseis

Ernest Maragall on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 31. detsembrist 2016.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

(Istung katkestati kell 10.45 kuni piduliku istungini.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

5. Pidulik istung – Tuneesia

Kell 11.00 kuni 11.30 toimus parlamendi pidulik istung. Pöördumisega esines Tuneesia Vabariigi president Béji Caïd Essebsi.

°
° ° °

Sõna võtsid Ana Gomes olukorra kohta Süürias, Janice Atkinson rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastast võitlust käsitleva arutelu läbiviimise teemal, Doru-Claudian Frunzulică Rumeenia rahvuspüha tähistamise kohta 1. detsembril, Marek Jurek olukorra kohta Kuubas ja Seb Dance ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva puhul.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Maria Grapini esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0457)


6.2. Kohaldamiskuupäev: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumente selle kohaldamiskuupäeva osas [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0458)


6.3. ELi ja Kiribati vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsese eelnõu Euroopa Liidu ja Kiribati Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0459)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. ELi ja Saalomoni Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Saalomoni Saarte vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0460)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.5. ELi ja Mikroneesia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mikroneesia Liiduriikide vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0461)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.6. ELi ja Tuvalu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tuvalu vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0462)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.7. ELi ja Marshalli Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Marshalli Saarte Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0463)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.8. Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnangu kohta [2016/2045(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0464)


6.9. Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel kodukorra artikli 108 lõike 6 alusel, millega küsitakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe on aluslepingutega kooskõlas (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström ja Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel kodukorra artikli 108 lõike 6 alusel, millega küsitakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe on aluslepingutega kooskõlas (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1304/2016 ja B8-1305/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1304/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1305/2016

Tagasi lükatud


6.10. USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Jan Philipp Albrecht esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0465)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.11. Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0466)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.12. Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine 2016. aastal (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2016. aastal [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0467)


6.13. Paranduseelarve projekt nr 4/2016: assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega ning maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2016 kohta: Assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega, maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist koondümberpaigutuse tulemusena, EFSI pikendamist, Frontexi ametikohtade loetelu muutmist ja tulude assigneeringute ajakohastamist (omavahendid) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0468)


6.14. Paranduseelarve projekt nr 5/2016: Omavahendeid käsitleva otsuse rakendamine (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2016 kohta – omavahendeid käsitleva otsuse 2014/335/EL rakendamine selle ratifitseerimisprotsessi lõppemise ja jõustumise järel 1. oktoobril 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0469)


6.15. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Saksamaale (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Saksamaale [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0470)


6.16. Paranduseelarve projekt nr 6/2016, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2016 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0471)


6.17. Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtt 2017. aastal (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2017. aastal [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0472)


6.18. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisiga (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0473)


6.19. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist 2017. aasta eelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2017. aasta üldeelarvest [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0474)


6.20. 2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (hääletus)

Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees. Raportöörid: Jens Geier ja Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Ühise teksti tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0475)

Sõnavõtud

Indrek Tarand (raportöör) tegi tehnilise ettepaneku muuta järgmiselt I jagu (Euroopa Parlament Ametikohtade loetelu):

Leheküljel 1 lisatakse uuesti 2015. aasta eelarves kasutatud allmärkus:

„Nendest kolm ad personam edutamist (kolm astmelt AD 14 astmele AD 15), mida võimaldatakse erandjuhtudel teenekatele ametnikele.

Enne 2017. aasta eelarvele allakirjutamist esines parlamendi president järgmise avaldusega:

„Lepituskomitees 17. novembril 2016 koostatud ühise teksti kiitsid heaks nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu. Eelarvemenetlus viidi läbi vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 314. Seega võib 2017. aasta eelarve menetluse lõpetatuks lugeda. Kuulutan liidu 2017. aasta eelarve lõplikult vastuvõetuks.


6.21. Olukord Itaalias pärast maavärinaid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1284/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1285/2016

(asendades B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 ja B8-1296/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda ja Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0476)


6.22. Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (hääletus)

Raport volinike huvide deklaratsioone käsitlevate suuniste kohta [2016/2080(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0477)


6.23. Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (hääletus)

Raport avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutuse, hüvitamise ja finantstagatiste kohta [2015/2352(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0478)


6.24. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1310/2016

(asendades B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 ja B8-1324/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi ja Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittoja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0479)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1315/2016 muutus kehtetuks.)


6.25. Energia kättesaadavus arengumaades (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000134/2016) esitas(id) Linda McAvan DEVE komisjoni nimel komisjonile: energia kättesaadavuse kohta arengumaades (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Arutelu toimus 24. novembril 2016 (24.11.2016 protokollipunkt 12).

Resolutsiooni ettepanek B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0480)


6.26. Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine (hääletus)

Raport Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamise kohta [2016/2011(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0481)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Olukord Itaalias pärast maavärinaid - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Raport: Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Energia kättesaadavus arengumaades - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Nicola Caputo teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Jens Geieri raporti A8-0346/2016 hääletuse ajal.


9. Esitatud dokumendid

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek jahipidamise tähtsuse kohta ühiskonna ja keskkonna jaoks (B8-1183/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa hamstri kaitse kohta (B8-1216/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek alakapitaliseeritud pankade kõigi dividendimaksete keelustamise kohta (B8-1217/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn ja Jean-François Jalkh. Resolutsiooni ettepanek antibiootikumiresistentsuse kohta (B8-1218/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek reformide tugiprogrammi ning liikmesriikide osalemise kohta selles (B8-1219/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni sekkumise kohta (B8-1221/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise vastu võitlemise kohta (B8-1222/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu poolt Venemaa Föderatsioonile kehtestatud majandussanktsioonide tühistamise kohta (B8-1223/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde ja Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek pimedate ja vaegnägijate toetamise kohta (B8-1225/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu liikmesriikide majandusarengu ebavõrdsuse kohta (B8-1236/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek söeküttel töötavate elektrijaamade heidete kohta (B8-1242/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Marine Le Pen. Resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise mehhanismi kohta (B8-1243/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kontrollimehhanismide loomise kohta eesmärgiga muuta nn innovaatilised idufirmad innovatsiooni ja digiteerimise valdkonnas tõeliselt tõhusaks (B8-1244/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek laste kaitse kohta eesmärgiga vältida nende kadunuks jäämist (B8-1245/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Konstantinos Papadakis ja Sotirios Zarianopoulos. Resolutsiooni ettepanek elu- ja puhkemajade enampakkumisel müümise keelamise ning suurtes võlgades töövõtjate elanikkonnakihi koormuse vähendamise kohta (B8-1248/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON


10. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamise muudatused (kodukorra artikkel 53)

CONT-komisjon

- Euroopa Säästva Arengu Fond (EFSD) ning Euroopa Säästva Arengu Fondi tagatise ja Euroopa Säästva Arengu Tagatisfondi loomine (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : DEVE
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE-komisjon

- ELi ja Türgi tulevane kaubandusraamistik kahepoolsete kaubandussuhete edendamiseks ja tolliliidu ajakohastamiseks (2016/2031(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, EMPL, LIBE


11. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 12.– 15. detsembril 2016.


13. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Õigusalane teave