Index 
Protokoll
PDF 250kWORD 73k
Torsdagen den 1 december 2016 - BrysselSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans (debatt)
 3.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Högtidligt möte - Tunisien
 6.Omröstning
  6.1.En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Tillämpningsdag: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.8.Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.9.Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (omröstning)
  6.10.Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.11.Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap *** (omröstning)
  6.12.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016 (omröstning)
  6.13.Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden (omröstning)
  6.14.Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel (omröstning)
  6.15.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (omröstning)
  6.16.Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (omröstning)
  6.17.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 (omröstning)
  6.18.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen (omröstning)
  6.19.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.20.Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (omröstning)
  6.21.Situationen i Italien efter jordskalven (omröstning)
  6.22.Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (omröstning)
  6.23.Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (omröstning)
  6.24.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  6.25.Tillgång till energi i utvecklingsländer (omröstning)
  6.26.Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Inkomna dokument
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou och Georgios Epitideios.

Talare: Seán Kelly och Marek Jurek, om ögonkontaktsförfarandet (talmannen besvarade inlägget).

Talare: Julian King.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock och Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda och Ivo Belet för PPE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans och Ivan Jakovčić, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.24 i protokollet av den 1.12.2016.


4. Parlamentets sammansättning

Ernest Maragall hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 31 december 2016.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.45 i avvaktan på det högtidliga mötet.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

5. Högtidligt möte - Tunisien

Kl. 11.00–11.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Beji Caid Essebsi, Republiken Tunisiens president.

°
° ° °

Talare: Ana Gomes, om situationen i Syrien, Janice Atkinson, om förloppet av debatten om bekämpning av rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism och andra former av intolerans, Doru-Claudian Frunzulică, om högtidlighållande av Rumäniens nationaldag den 1 december, Marek Jurek, om situationen på Kuba, och Seb Dance, om världsaidsdagen.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Maria Grapini gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0457)


6.2. Tillämpningsdag: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0458)


6.3. Avtal mellan EU och Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kiribati om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [12092/2015 - C8-0253/2016- 2015/0200(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0459)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. Avtal mellan EU och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Salomonöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09785/2016 - C8-0422/2016- 2016/0096(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0460)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.5. Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Mikronesiska federationen om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09780/2016 - C8-0388/2016- 2016/0098(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0461)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.6. Avtal mellan EU och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Tuvalu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09764/2016 - C8-0268/2016- 2016/0100(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0462)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.7. Avtal mellan EU och Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [09775/2016 - C8-0252/2016- 2016/0103(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0463)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.8. Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering [2016/2045(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0464)


6.9. Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat av Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen, om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Resolutionsförslag inlämnat av Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström och Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen, om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Resolutionsförslag B8-1304/2016 och B8-1305/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1304/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1305/2016

Förkastades


6.10. Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Jan Philipp Albrecht gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0465)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.11. Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap *** (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ghana, å andra sidan [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0466)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.12. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2016 (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2016 [COM(2016)0624 - C8-0399/2016- 2016/2256(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0467)


6.13. Förslag till ändringsbudget nr 4/2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 4/2016 till den allmänna budgeten för 2016: Aktualisering av anslagen för att ta hänsyn till de senaste förändringarna i fråga om migrations- och säkerhetsfrågor, minskning av betalnings- och åtagandebemyndiganden till följd av den samlade överföringen, utvidgning av Efsi, ändring av Frontex tjänsteförteckning och aktualisering av avsatta medel (egna medel) [13583/2016 - C8-0459/2016- 2016/2257(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0468)


6.14. Förslag till ändringsbudget nr 5/2016: Genomförande av beslutet om egna medel (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2016 för budgetåret 2016: Genomförande av beslutet om egna medel nr 2014/335/EU efter avslutandet av ratificeringsprocessen och dess ikraftträdande den 1 oktober 2016 [13584/2016 - C8-0462/2016- 2016/2258(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0469)


6.15. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Tyskland [COM(2016)0681 - C8-0423/2016- 2016/2267(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0470)


6.16. Förslag till ändringsbudget nr 6/2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Tyskland (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2016 för budgetåret 2016 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för Tyskland [13852/2016 - C8-0473/2016- 2016/2268(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0471)


6.17. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 2017 (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2017 [COM(2016)0678 - C8-0420/2016- 2016/2118(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0346/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0472)


6.18. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera den pågående migrations-, flykting- och säkerhetskrisen [COM(2016)0313 - C8-0246/2016- 2016/2120(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A8-0351/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0473)


6.19. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalning av förskott från unionens allmänna budget för 2017 [COM(2016)0312 - C8-0245/2016- 2016/2119(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Patricija Šulin (A8-0323/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0474)


6.20. Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (omröstning)

Betänkande om det gemensamma förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: Jens Geier och Indrek Tarand (A8-0353/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för avvisande av det gemensamma förslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0475)

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande) föreslog följande tekniska ändring i avsnitt I (Europaparlamentet - Tjänsteförteckning):

Återinförande av fotnoten på sidan 1 från 2015 års budget:

"Varav tre befordringar med personlig placering (tre AD 14 till AD 15) som beviljats i vissa undantagsfall till förtjänstfulla tjänstemän."

Innan han undertecknade budgeten för budgetåret 2017 gjorde talmannen följande uttalande:

"Förlikningskommitténs gemensamma förslag av den 17 november 2016 har godkänts av både parlamentet och rådet. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Budgetförfarandet för budgetåret 2017 kan således betraktas som slutfört. Jag förklarar härmed unionens budget 2017 för antagen."


6.21. Situationen i Italien efter jordskalven (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 och B8-1296/2016 (2016/2988(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1284/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1285/2016

(ersätter B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016 och B8-1296/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda och Franc Bogovič, för PPE-gruppen;

—   Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen;

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen;

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Frédérique Ries, för ALDE-gruppen;

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen;

—   Davor Škrlec, Bronis Ropė och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen;

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini och Eleonora Evi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0476)


6.22. Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (omröstning)

Betänkande om kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer [2016/2080(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A8-0315/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0477)


6.23. Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (omröstning)

Betänkande om ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs [2015/2352(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0478)


6.24. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 och B8-1324/2016 (2016/3001(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1310/2016

(ersätter B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016 och B8-1324/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Ivo Belet, Željana Zovko, Anna Záborská och Teresa Jiménez-Becerril Barrio, för PPE-gruppen;

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Linda McAvan, Doru-Claudian Frunzulică, Derek Vaughan, Neena Gill, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Marlene Mizzi och Eric Andrieu, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Raffaele Fittooch Arne Gericke, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk och Pavel Telička, för ALDE-gruppen;

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Igor Šoltes och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0479)

(Resolutionsförslag B8-1315/2016 bortföll.)


6.25. Tillgång till energi i utvecklingsländer (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000134/2016) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Tillgång till energi i utvecklingsländer (2016/2885(RSP)) (B8-1809/2016)

Debatten hade ägt rum den 24 november 2016 (punkt 12 i protokollet av den 24.11.2016).

Resolutionsförslag B8-1227/2016 (2016/2885(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0480)


6.26. Tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av det europeiska betalningsföreläggandet [2016/2011(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0481)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Salvatore Cicu - A8-0341/2016
Seán Kelly

Situationen i Italien efter jordskalven - (2016/2988(RSP)) - B8-1284/2016, RC-B8-1285/2016
Maria Spyraki

Betänkande Kostas Chrysogonos - A8-0308/2016
Seán Kelly

Tillgång till energi i utvecklingsländer - (2016/2885(RSP)) - B8-1227/2016
Seán Kelly


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Nicola Caputo hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Jens Geier - A8-0346/2016.


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om jaktens betydelse för samhället och miljön (B8-1183/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om bevarandet av den europeiska hamstern (B8-1216/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot all utbetalning av utdelning för underkapitaliserade banker (B8-1217/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh. Förslag till resolution om antibiotikaresistens (B8-1218/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stödprogrammet för reformer och medlemsstaternas deltagande (B8-1219/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om kommissionens inblandning (B8-1221/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kampen mot livsmedelsslöseri (B8-1222/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Bernard Monot. Förslag till resolution om upphävande av EU:s sanktioner mot Ryska federationen (B8-1223/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde och Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till blinda och synskadade (B8-1225/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Martin. Förslag till resolution om olika ekonomiska förutsättningar mellan Europeiska unionens medlemsstater (B8-1236/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om utsläpp från kolkraftverk (B8-1242/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Marine Le Pen. Förslag till resolution om omplaceringsmekanismen för migranter (B8-1243/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontrollmekanismer så att nystartade innovativa företag blir verkligt aktiva på området för innovation och digitalisering (B8-1244/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av minderåriga och åtgärder mot deras försvinnanden (B8-1245/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Konstantinos Papadakis och Sotirios Zarianopoulos. Förslag till resolution om förbud mot auktionering av permanent- och fritidsbostäder och om lättnader för överskuldsatta arbetare i de breda folklagren (B8-1248/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON


10. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

CONT-utskottet

- Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott : DEVE
rådgivande utskott: AFET, BUDG, ECON, CONT, LIBE, INTA

LIBE-utskottet

- Vägen mot en ny handelsram mellan EU och Turkiet för att stärka bilaterala handelsförbindelser och modernisera tullunionen (2016/2031(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott : INTA
rådgivande utskott: AFET, EMPL, LIBE


11. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1215 december 2016.


13. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bendtsen, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Rättsligt meddelande