Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. december 2016 - StrasbourgEndelig udgave

8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

JURI, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, INTA, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale (2016/2226(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Betænkning om redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (2016/2034(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT udvalg - Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Betænkning om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (2016/2114(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015 (2016/2009(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: József Nagy (A8-0345/2016)

- Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (2016/2219(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Betænkning En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (2016/2072(INI)) - ITRE udvalg - CULT udvalg - Ordfører: Christian Ehler - Ordfører: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2016/2036(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Betænkning om kvinders rettigheder i de østlige partnerskabslande (2016/2060(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Betænkning om arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (2016/2146(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Juhan Parts til medlem af Revisionsretten (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Juridisk meddelelse