Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

9. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през декември 2016 г. (PE 595.324/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на разискване относно доклада „Корбът“ във връзка с общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (A8-0344/2016), след дебата относно декларацията на Комисията за пакета от мерки във връзка с Енергийния съюз (точка 86 от проекта на дневен ред).

Изказаха се: Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Philippe Lamberts, за да подкрепи искането.

С електронно гласуване (207 гласа „за“, 158 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Искане на групата ENF за вписване в дневния ред като втора точка от следобедното заседание на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Алепо.

Изказаха се: Edouard Ferrand, от името на групата ENF, който обоснова искането, и Jean-Luc Schaffhauser, за да подкрепи искането.

Парламентът отхвърля искането

Искане на групата EFDD за вписване в дневния ред на декларация на Комисията относно положението с правовата държава и демокрацията в Полша (точка 103 от проекта на дневен ред).

Изказаха се: James Carver, от името на групата EFDD, който обоснова искането, Marek Jurek, за да подкрепи искането, Janusz Lewandowski, който счита, че датата за провеждане на разискването е зле избрана, тъй като съвпада с 35-ата годишнина от налагането на военно положение в Полша, и предлага въпросът да бъде разгледан в комисията LIBE (в присъствието на първия заместник-председател на Комисията г-н Тимерманс), преди да бъде върнат за разглеждане в пленарна зала, Terry Reintke, против искането на групата EFDD, и Bogusław Liberadzki, който предложи разискването да бъде проведено през януари, или ако това не е възможно, в сряда, 14 декември 2016 г.

Чрез електронно гласуване (80 гласа „за“, 200 гласа „против“ и 103 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърля предложението на групата EFDD.

Чрез електронно гласуване (149 гласа „за“, 200 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърля предложението на Janusz Lewandowski.

Чрез електронно гласуване (193 гласа „за“, 171 гласа „против“ и 21 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява предложението на Bogusław Liberadzki.

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред като втора точка от следобедното заседание на декларация на Комисията във връзка с препоръката на Комисията относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възобновяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин.

Изказаха се: Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Ska Keller, която подкрепи искането.

С електронно гласуване (204 гласа „за“, 149 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Искане на групата EFDD за вписване в дневния ред на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно нападението срещу коптската катедрала в Кайро – свобода на религията и убежденията.

Изказаха се: James Carver, от името на групата EFDD, който обоснова искането, Philippe Lamberts, за да подкрепи искането, и Pier Antonio Panzeri, против искането.

С електронно гласуване (173 гласа „за“, 150 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Takis Hadjigeorgiou.

Правна информация