Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. december 2016 - Strasbourg

9. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden december 2016 (PE 595.324/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre en forhandling om betænkningen af Corbett om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (A8-0344/2016), på dagsordenen efter forhandlingen om redegørelsen ved Kommissionen om pakken ”en energiunion” (punkt 86 i PDOJ).

Talere: Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Philippe Lamberts for anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (207 for, 158 imod, 11 hverken/eller).

Anmodning fra ENF-Gruppen om at opføre en redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Aleppo som andet punkt på eftermiddagens dagsorden.

Talere: Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Jean-Luc Schaffhauser for anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra EFDD-Gruppen om at fjerne redegørelsen ved Kommissionen om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen fra dagsordenen (punkt 103 i PDOJ).

Talere: James Carver for EFDD-Gruppen, der begrundede anmodningen, Marek Jurek for anmodningen, Janusz Lewandowski, som mente, at datoen for forhandlingen var uheldig, fordi den faldt sammen med 35-årsdagen for indførelsen af krigsretstilstanden i Polen, og foreslog, at spørgsmålet skulle behandles i LIBE-udvalget (under tilstedeværelse af førstenæstformand i Kommissionen Frans Timmermans), inden det på ny skulle behandles på plenarmødet, Terry Reintke, imod EFDD-Gruppens anmodning, og Bogusław Liberadzki, der foreslog, at afstemningen skulle finde sted i januar eller, hvis dette ikke var muligt, onsdag den 14. december 2016.

Parlamentet forkastede anmodningen fra EFDD ved VE (80 for, 200 imod, 103 hverken/eller).

Parlamentet forkastede anmodningen fra Janusz Lewandowski ved VE (149 for, 200 imod, 31 hverken/eller).

Parlamentet godkendte anmodningen fra Bogusław Liberadzki ved VE (193 for, 171 imod, 21 hverken/eller).

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre en redegørelse ved Kommissionen om Kommissionens henstilling om gennemførelsen af erklæringen mellem EU og Tyrkiet og genoptagelsen af overførslerne inden for rammerne af Dublinforordningen som andet punkt på eftermiddagens dagsorden.

Talere: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Ska Keller for anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (204 for, 149 imod, 6 hverken/eller).

Anmodning fra EFDD-Gruppen om at opføre en redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om angrebet på den koptiske katedral i Kariro - religions- og trosfrihed.

Talere: James Carver for EFDD-Gruppen, som begrundede anmodningen, Philippe Lamberts for anmodningen og Pier Antonio Panzeri imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (173 for, 150 imod, 24 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer foreslået..

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Indlæg af Takis Hadjigeorgiou.

Juridisk meddelelse