Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden december 2016 (PE 595.324/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen att på föredragningslistan föra in en debatt om Corbetts betänkande ”Allmän översyn av parlamentets arbetsordning” (A8-0344/2016), efter debatten om kommissionens uttalande om åtgärdspaketet för en energiunion (punkt 86 i PDOJ).

Talare: Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, och Philippe Lamberts, som stödde den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (207 röster för, 158 röster emot, 11 nedlagda röster).

- Begäran från ENF-gruppen att på föredragningslistan föra in ett uttalande från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Alep, som andra punkt under eftermiddagen.

Talare: Edouard Ferrand för ENF-gruppen, som motiverade begäran, och Jean-Luc Schaffhauser, som stödde den.

Parlamentet förkastade begäran.

- Begäran från EFDD-gruppen att på föredragningslistan föra in ett uttalande från kommissionen om situationen för rättsstatsprincipen och demokratin i Polen (punkt 103 i PDOJ).

Talare: James Carver för EFDD-gruppen, som motiverade begäran, Marek Jurek, som stödde den, Janusz Lewandowski, som ansåg att datumet för debatten var illa valt, då det sammanfaller med trettiofemårsdagen för införandet av undantagstillståndet i Polen, och föreslog att frågan ska behandlas i LIBE-utskottet (i närvaro av kommissionens förste vice ordförande Timmermans) innan den åter behandlas i plenum, Terry Reintke, som motsatte sig EFDD-gruppens begäran, och Bogusław Liberadzki, som föreslog att debatten skulle äga rum i januari eller, om detta inte var möjligt, onsdagen den 14 december 2016.

Parlamentet förkastade EFDD-gruppens förslag via EO (80 för, 200 emot, 103 nedlagda röster).

Parlamentet förkastade Janusz Lewandowskis förslag via EO (149 för, 200 emot, 31 nedlagda röster).

Parlamentet godkände Bogusław Liberadzkis förslag via EO (193 för, 171 emot, 21 nedlagda röster).

Onsdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen att på föredragningslistan som andra punkt under eftermiddagen föra in ett uttalande från kommissionen om kommissionens rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna.

Talare: Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, och Ska Keller, som stödde den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (204 röster för, 149 röster emot, 6 nedlagda röster).

- Begäran från EFDD-gruppen att på föredragningslistan föra in ett uttalande från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om attentatet mot den koptiska katedralen i Kairo – religions- och trosfrihet.

Talare: James Carver för EFDD-gruppen, som motiverade begäran, Philippe Lamberts, som stödde den, och Pier Antonio Panzeri, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (173 röster för, 150 röster emot, 24 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Takis Hadjigeorgiou.

Rättsligt meddelande