Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 230kWORD 74k
Maanantai 12. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II - Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II - Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue***II (keskustelu)
 11.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)
 12.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 13.Valiokuntien kokoonpano
 14.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus *** II (keskustelu)
 15.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (keskustelu)
 16.Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (lyhyt esittely)
 17.Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.

Notis Marias käytti puheenvuoron.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi Istanbulissa, Mogadishussa ja Kairossa äskettäin tehdyt, lukuisia uhreja vaatineet iskut. Hän nosti myös esiin Uyossa Nigeriassa tapahtuneen kirkon katon romahduksen, joka on vaatinut vähintään 160 uhria, ja välitti parlamentin osanoton uhrien perheille.

Puhemies nosti lisäksi esiin Irlannin kansalaisen Ibrahim Halawan tapauksen: Ibrahim Halawa haastettiin Egyptissä oikeuteen hänen osallistuttuaan mielenosoitukseen ja hänet voidaan tuomita kuolemaan. Puhemies ilmoitti pyytäneensä Egyptin tasavallan presidenttiä ottamaan huomioon, että syytetty oli syytökseen liittyvien tapahtumien aikaan alaikäinen.

Lisäksi puhemies ilmoitti pyytäneensä Etiopian pääministeriä vapauttamaan välittömästi oppositiojohtajan Merera Gudinan, joka pidätettiin 30. marraskuuta 2016 hänen palattuaan Euroopan matkalta, jonka aikana hän oli tavannut muun muassa Euroopan parlamentin jäseniä.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

30. marraskuuta 2016 ja 1. joulukuuta 2016 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.

°
° ° °

Ernest Urtasun on ilmoittanut olleensa läsnä 30. marraskuuta 2016 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


4. Parlamentin kokoonpano

Pablo Zalba Bidegain on nimitetty Espanjan Instituto de Crédito Oficial -pankin puheenjohtajaksi.

Parlamentti totesi, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, ja totesi edustajantoimen vapautuneen 18. marraskuuta 2016 alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


5. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Alessandra Mussolini on liittynyt PPE-ryhmän jäseneksi 12. joulukuuta 2016 alkaen.


6. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 14. joulukuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta sen soveltamispäivän osalta (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri- tai ilmateitse unionin tullialueelta väliaikaisesti vietyjen tavaroiden osalta (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY kumoamisesta (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000135/2016) laatima Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ja Joëlle Mélin, ENVI-valiokunnan puolesta, komissiolle: Lastenlääkkeet, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) laatima Mady Delvaux, JURI-valiokunnan puolesta, komissiolle: Henkilötietoja koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) laatima Claude Moraes, LIBE-valiokunnan puolesta, komissiolle: Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin tehdyn Euroopan unionin ja Kosovon välisen puitesopimuksen tekemisestä (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

JURI, INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, INTA, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU muuttamisesta (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY) N:o 685/2001 kumoamisesta (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä (2016/2226(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Mietintö YMP-välineistä hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (2016/2034(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta (2016/2114(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2015 (2016/2009(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: József Nagy (A8-0345/2016)

- Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2016/2219(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Mietintö kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta (2016/2072(INI)) - ITRE-valiokunta - CULT -valiokunta - Esittelijä: Christian Ehler - Esittelijä: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (2016/2036(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Mietintö naisten oikeuksista itäisen kumppanuuden valtioissa (2016/2060(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2015 (2016/2146(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Juhan Parts tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Käsittelyjärjestys

Joulukuun 2016 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 595.324/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle keskustelu Corbettin mietinnöstä aiheesta Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (A8-0344/2016) sen jälkeen, kun keskustelu energiaunioniin liittyviä toimenpiteitä koskevasta komission julkilausumasta on päättynyt (lopullisen esityslistaluonnoksen 86 kohta).

Puheenvuorot: Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Philippe Lamberts tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (207 puolesta, 158 vastaan, 11 tyhjää).

ENF-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistalle toiseksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Aleppon tilanteesta.

Puheenvuorot: Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Jean-Luc Schaffhauser tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

EFDD-ryhmän pyyntö poistaa esityslistalta komission julkilausuma oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa (lopullisen esityslistaluonnoksen 103 kohta).

Puheenvuorot: James Carver EFDD-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Marek Jurek tukeakseen pyyntöä, Janusz Lewandowski todetakseen, että keskustelun ajankohta on valittu huonosti, koska se osuu yhteen Puolan sotatilalain antamisen 35. vuosipäivän kanssa, ja ehdottaakseen, että asiaa käsiteltäisiin LIBE-valiokunnassa (komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin läsnäollessa) ennen täysistuntokäsittelyä, Terry Reintke vastustaakseen EFDD-ryhmän pyyntöä ja Bogusław Liberadzki ehdottaakseen, että keskustelu käytäisiin tammikuussa tai vaihtoehtoisesti keskiviikkona 14. joulukuuta 2016.

Parlamentti hylkäsi EFDD-ryhmän pyynnön KÄ:ssä (80 puolesta, 200 vataan, 103 tyhjää).

Parlamentti hylkäsi Janusz Lewandowskin ehdotuksen KÄ:ssä (149 puolesta, 200 vastaan, 31 tyhjää).

Parlamentti hyväksyi Bogusław Liberadzkin ehdotuksen KÄ:ssä (193 puolesta, 171 vastaan, 21 tyhjää).

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistalle toiseksi kohdaksi komission julkilausuma suosituksesta EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön.

Puheenvuorot: Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Ska Keller tukeakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (204 puolesta, 149 vastaan, 6 tyhjää).

EFDD-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma hyökkäyksestä koptilaiseen katedraaliin Kairossa ja uskonnon ja vakaumuksen vapaudesta.

Puheenvuorot: James Carver EFDD-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Philippe Lamberts tukeakseen pyyntöä ja Pier Antonio Panzeri vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (173 puolesta, 150 vastaan, 24 tyhjää).

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Takis Hadjigeorgiou käytti puheenvuoron.


10. Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II - Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II - Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen esitteli suosituksen A8-0368/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Wim van de Camp ja David-Maria Sassoli esittelivät suositukset A8-0373/2016 ja A8-0371/2016.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Maria Grapini, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Ismail Ertug.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja David-Maria Sassoli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 9.9, kohta 9.10 ja istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.11.


11. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García ja Lucy Anderson.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.12.


12. Poliittisten ryhmien kokoonpano

José Inácio Faria ei ole enää ALDE-ryhmän jäsen, vaan on liittynyt PPE-ryhmään 12. joulukuuta 2016.


13. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

ENVI-valiokunta: Dubravka Šuican tilalle Ivica Tolić

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


14. Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus *** II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa ja Renata Briano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Isabelle Thomas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2016, kohta 5.2.


15. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (keskustelu)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2015 [2016/2009(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Florent Marcellesi (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Edouard Martin (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Juan Fernando López Aguilar.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios ja Ramon Tremosa i Balcells.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja József Nagy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2016, kohta 5.4.


16. Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (lyhyt esittely)

Mietintö kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta [2016/2072(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Christian Ehler ja Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler ja Luigi Morgano esittelivät mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta ja Jasenko Selimovic.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2016, kohta 5.5.


17. Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (lyhyt esittely)

Mietintö naisten oikeuksista itäisen kumppanuuden valtioissa [2016/2060(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (esittelijän sijainen) esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic ja Nicola Caputo.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2016, kohta 5.6.


18. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune ja Jasenko Selimovic.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 595.324/OJMA).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Oikeudellinen huomautus