Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2114(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0344/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0344/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0484

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου [2016/2114(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Ο Richard Corbett παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ingeborg Gräßle (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Pavel Svoboda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Rainer Wieland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold και João Ferreira, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Max Andersson και Rainer Wieland.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Γεώργιος Επιτήδειος και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Richard Corbett.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου