Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
заместник-председател

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка )

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0482)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


5.2. Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (гласуване)

Доклад относо общото преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент [2016/2114(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за текста на Правилника за дейността и обикновено мнозинство за тълкуванията и предложението за решение)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

Приети предложения за изменения: Вж. приложение „Резултати от гласувания“, точка 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0484)

Новите разпоредби влизат в сила на първия ден от месечната сесия след сесията, през която са били приети, с изключение на член 212, параграфи 1 и 2 и членове 199 и 200 от Правилника за дейността.

Изказвания

João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, преди гласуването, който иска гласуването да бъде отсрочено, и Max Andersson, относно решението на председателя да обяви за недопустимо изменение 320 (председателят обяснява основанието за това решение).

С електронно гласуване (197 гласа „за“, 453 гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането за отсрочване.

__[A212966]__ представи устно изменение на изменение __[A212967]__. Устното изменение беше прието.


5.4. Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (гласуване)

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. [2016/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0345/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0485)


5.5. Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (гласуване)

Доклад относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии [2016/2072(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по култура и образование. Докладчици: Christian Ehler и Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0486)


5.6. Правата на жените в държавите от Източното партньорство (гласуване)

Доклад относно правата на жените в държавите от Източното партньорство [2016/2060(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Мария Габриел (A8-0365/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0487)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Правна информация