Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. prosince 2016 - ŠtrasburkKonečné znění

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Rámcová dohoda mezi EU a Alžírskem o obecných zásadách účasti Alžírska na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod )

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0482)

Parlament schválil uzavření protokolu.


5.2. Severovýchodní Atlantik: hlubinné populace a rybolov v mezinárodních vodách ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu (hlasování)

Zpráva o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(pro znění jednacího řádu požadovaná kvalifikovaná většina, pro výklady a návrh rozhodnutí požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

přijaté pozměňovací návrhy: viz příloha „Výsledky hlasování“ bod 3

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0484)

Nová ustanovení vstoupí v platnost prvním dnem dílčího zasedání, které následuje po jejich přijetí, s výjimkou čl. 212 odst. 1 a 2 a článků 199 a 200 jednacího řádu.

Vystoupení

João Ferreira za skupinu GUE/NGL před hlasováním s žádostí, aby bylo hlasování odloženo, a Max Andersson k rozhodnutí předsedy prohlásit pozměňovací návrh 320 za nepřípustný (předseda vysvětlil důvody tohoto rozhodnutí).

Parlament zamítl žádost o odložení hlasování EH (197 pro, 453 proti, 39 zdržení se).

__[A212966]__ předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu __[A212967]__. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


5.4. Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 (hlasování)

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015 [2016/2009(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0345/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0485)


5.5. Soudržná politika EU pro kulturní a kreativní odvětví (hlasování)

Zpráva o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví [2016/2072(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajové: Christian Ehler a Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0486)


5.6. Práva žen ve státech Východního partnerství (hlasování)

Zpráva o právech žen ve státech Východního partnerství [2016/2060(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0487)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Právní upozornění