Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. december 2016 - StrasbourgEndelig udgave

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Algeriet om de generelle principper for Algeriets deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt )

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0482)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


5.2. Det nordøstlige Atlanterhav: dybhavsbestande og fiskeri i internationale farvande ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Kvalificeret flertal nødvendigt for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (afstemning)

Betænkning om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden [2016/2114(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet for forretningsordenens tekst, simpelt flertal påkrævet for fortolkningerne og forslaget til afgørelse)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Vedtagne ændringsforslag: Se bilaget "Afstemningsresultater" , punkt 3

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0484)

De nye bestemmelser ville træde i kraft den første dag i den mødeperiode, der følger efler dens vedtagelse, med undtagelse af forretningsordenens artikel 212, stk. 1 og 2, artikel 199 og artikel 200.

Indlæg

João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, inden afstemningen, som anmodede om, at afstemningen blev udsat, og Max Andersson om formandens beslutning om, at ændringsforslag 320 ikke kunne behandles (formanden forklarede baggrunden for denne beslutning).

Parlamentet forkastede anmodning om udsættelse ved VE (197 for, 453 imod, 39 hverken/eller).

__[A212966]__ havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 181, som var blevet godtaget.


5.4. Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 (afstemning)

Betænkning om situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 [2016/2009(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: József Nagy (A8-0345/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0485)


5.5. En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (afstemning)

Betænkning om en sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier [2016/2072(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Christian Ehler og Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0486)


5.6. Kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab (afstemning)

Betænkning om kvinders rettigheder i de østlige partnerskabslande [2016/2060(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0487)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Juridisk meddelelse