Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο )

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0482)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


5.2. Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου [2016/2114(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για το κείμενο του Κανονισμού και απλή πλειοψηφία για τις ερμηνείες και την πρόταση απόφασης.)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλ. Παράρτημα "Αποτελέσματα Ψηφοφοριών" , σημείο 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0484)

Οι νέες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου μετά την ημέρα έγκρισής τους, με εξαίρεση το άρθρο 212 παράγραφος 1 και 2 και τα άρθρα 199 και 200 του Κανονισμού.

Παρεμβάσεις

João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, πριν από την ψηφοφορία, ο οποίος ζητεί να αναβληθεί η ψηφοφορία, και Max Andersson, σχετικά με την απόφαση του Προέδρου να κηρύξει μη παραδεκτή την τροπολογία 320 (ο Πρόεδρος εξηγεί το αιτιολογικό αυτής της απόφασης).

Με ΗΨ (197 υπέρ, 453 κατά, 39 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αναβολής.

Ο György Schöpflin υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 181, η οποία κρατείται.


5.4. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 [2016/2009(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: József Nagy (A8-0345/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0485)


5.5. Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας [2016/2072(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Christian Ehler και Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0486)


5.6. Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης [2016/2060(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0487)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου