Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. detsember 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. ELi ja Alžeeria vaheline raamleping Alžeeria liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelist raamlepingut Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt )

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0482)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


5.2. Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta [2016/2114(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Kodukorra teksti vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja tõlgenduste ning otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Vastuvõetud muudatusettepanekud: vt lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0484)

Uued sätted jõustuvad nende vastuvõtmisele järgneva osaistungjärgu esimesel päeval, v.a kodukorra artikli 212 lõiked 1 ja 2 ning artiklid 199 ja 200.

Sõnavõtud

João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes nõudis enne hääletust selle edasilükkamist, ja Max Andersson presidendi otsuse kohta tunnistada muudatusettepanek 320 vastuvõetamatuks (president selgitas selle otsuse põhjust).

Parlament lükkas hääletuse edasilükkamise taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (197 poolt, 453 vastu, erapooletuid 39).

György Schöpflin esitas muudatusettepaneku 181 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.4. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (hääletus)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2015. aastal [2016/2009(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: József Nagy (A8-0345/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0485)


5.5. ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika (hääletus)

Raport ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika kohta [2016/2072(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Christian Ehler ja Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0486)


5.6. Naiste õigused idapartnerluse riikides (hääletus)

Raport naiste õiguste kohta idapartnerluse riikides [2016/2060(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0487)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Õigusalane teave