Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos

Puhetta johti Antonio TAJANI
varapuhemies

5. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. EU:n ja Algerian puitesopimus Algerian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [16152/2014 – C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta )

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0482)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


5.2. Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta [2016/2114(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Työjärjestyksen tekstin hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö ja tulkintojen ja päätösehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

Hyväksytyt tarkistukset: ks. "Äänestysten tulokset"-liite, kohta 3

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0484)

Uudet määräykset tulevat voimaan niiden hyväksymistä seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä, lukuun ottamatta työjärjestyksen 212 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 199 artiklaa ja 200 artiklaa.

Puheenvuorot:

João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta ennen äänestystä pyytääkseen äänestyksen lykkäämistä ja Max Andersson puhemiehen päätöksestä olla ottamatta käsiteltäväksi tarkistusta 320 (puhemies perusteli päätöksensä).

Parlamentti hylkäsi lykkäyspyynnön KÄ:ssä (197 puolesta, 453 vastaan, 39 tyhjää).

György Schöpflin esitti tarkistukseen 181 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.4. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2015 [2016/2009(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: József Nagy (A8-0345/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0485)


5.5. Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (äänestys)

Mietintö kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta [2016/2072(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Christian Ehler ja Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0486)


5.6. Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (äänestys)

Mietintö naisten oikeuksista itäisen kumppanuuden valtioissa [2016/2060(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0487)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Oikeudellinen huomautus