Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 december 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Kaderovereenkomst EU-Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van Algerije aan programma's van de Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van het protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan programma's van de Unie [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt )

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0482)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


5.2. Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (stemming)

Verslag over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement [2016/2114(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de tekst van het Reglement, gewone meerderheid voor de interpretaties en het ontwerpbesluit)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

Aangenomen amendementen: zie bijlage "Stemmingsuitslagen" , punt 3

ONTWERPBESLUIT

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0484)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de vergaderperiode die volgt op de aanneming ervan, met uitzondering van artikel 212, leden 1 en 2, artikel 199 en artikel 200, van het Reglement.

Het woord werd gevoerd door:

João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, voor de stemming, om om uitstel van de stemming te verzoeken en Max Andersson, over het besluit van de Voorzitter om amendement 320 onontvankelijk te verklaren (De Voorzitter licht de grond van dit besluit toe).

Bij ES (197 voor, 453 tegen, 39 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek om uitstel.

__[A212966]__ om een mondeling amendement op amendement __[A212967]__ in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


5.4. De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 [2016/2009(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0345/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0485)


5.5. Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (stemming)

Verslag over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector [2016/2072(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Christian Ehler en Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0486)


5.6. Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (stemming)

Verslag over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap [2016/2060(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0487)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling