Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 decembrie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Acordul-cadru UE-Algeria privind principiile generale de participare a Algeriei la programele Uniunii *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul )

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0482)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


5.2. Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime şi pescuitul în apele internaționale ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului Euripean și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Revizuire generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (vot)

Raport referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European [2016/2114(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Majoritate calificată pentru textul Regulamentului de procedură, majoritate simplă necesară pentru interpretări și propunerea de decizie)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Amendamente adoptate: A se vedea anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0484)

Noile dispoziții intră în vigoare în prima zi a perioadei de sesiune ce urmează celei în care acestea au fost adoptate, cu excepția articolului 212 alineatele (1) și (2), articolului 199 și articolului 200, din Regulamentul de procedură.

Intervenții

João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, anterior votului, pentru a solicita amânarea acestuia și Max Andersson, referitor la decizia Președintelui de a declara drept inadmisibil amendamentul 320 (Președintele a explicat temeiul acestei decizii).

Cu VE (197 pentru, 453 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins solicitarea de amânare.

György Schöpflin a prezentat un amendament oral la amendamentul 181. Amendamentul oral a fost reținut.


5.4. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (vot)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 [2016/2009(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: József Nagy (A8-0345/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0485)


5.5. O politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative (vot)

Raport referitor la o politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative [2016/2072(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Christian Ehler și Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0486)


5.6. Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic (vot)

Raport referitor la drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul Estic [2016/2060(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0487)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Notă juridică