Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Rámcová dohoda medzi EÚ a Alžírskom o všeobecných zásadách účasti Alžírska na programoch Únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na programoch Únie [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0482)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


5.2. Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Správa o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(kvalifikovaná väčšina potrebná v prípade textu rokovacieho poriadku, jednoduchá väčšina v prípade výkladov a návrhu rozhodnutia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Prijaté pozmeňujúce návrhy: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3

NÁVRH ROZHODNUTIA

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0484)

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť v prvý deň schôdze, ktorá sa uskutoční po schôdzi, na ktorej boli prijaté, s výnimkou článku 212 ods. 1 a 2, článku 199 a článku 200 rokovacieho poriadku.

Vystúpenia:

João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, pred hlasovaním, so žiadosťou, aby hlasovanie bolo odložené, a Max Andersson k rozhodnutiu predsedu vyhlásiť pozmeňujúci návrh 320 za neprípustný (predseda objasnil dôvody tohto rozhodnutia).

Parlament v elektronickom hlasovaní (197 za, 453 proti, 39 sa zdržalo) zamietol žiadosť o odloženie hlasovania.

__[A212966]__ predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu __[A212967]__. Ústny pozmeňujúci návrh bol prijatý.


5.4. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (hlasovanie)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 [2016/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: József Nagy (A8-0345/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0485)


5.5. Súdržná politika EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (hlasovanie)

Správa o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu [2016/2072(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Christian Ehler a Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0486)


5.6. Práva žien v štátoch Východného partnerstva (hlasovanie)

Správa o právach žien v krajinách Východného partnerstva [2016/2060(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0487)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Právne oznámenie