Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0482)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


5.2. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (omröstning)

Betänkande om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning [2016/2114(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för arbetsordningens text, enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Antagna ändringsförslag: Se bilagan "Omröstningsresultat" , punkt 3

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0484)

De nya bestämmelserna träder i kraft första dagen i den sammanträdesperiod som följer på den sammanträdesperiod då de antas, med undantag av artiklarna 212.1, 212.2, 199 och 200 i arbetsordningen.

Inlägg:

João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, före omröstningen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp och Max Andersson, om talmannens beslut att förklara ändringsförslag 320 för ej tillåtligt (talmannen förklarade orsaken till detta beslut).

Parlamentet förkastade via EO (197 för, 453 emot, 39 nedlagda röster), begäran om att skjuta upp omröstningen.

__[A212966]__ presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag __[A212967]__. Den muntliga ändringen beaktades.


5.4. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (omröstning)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 [2016/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0345/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0485)


5.5. En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (omröstning)

Betänkande om en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar [2016/2072(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Christian Ehler och Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0486)


5.6. Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (omröstning)

Betänkande om kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet [2016/2060(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0487)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Rättsligt meddelande