Показалец 
Протокол
PDF 264kWORD 77k
Вторник, 13 декември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Пакет „Чиста енергия за всички“ (разискване)
 3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (разискване)
 4.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 5.Време за гласуване
  5.1.Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води ***II (гласуване)
  5.3.Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (гласуване)
  5.4.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (гласуване)
  5.5.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (гласуване)
  5.6.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Подписване от председателите на общата декларация относно законодателните приоритети на Европейския съюз за 2017 г.
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Преглед на словашкото председателство на Съвета (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (разискване)
 14.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (разискване)
 15.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (разискване)
 16.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (разискване)
 17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Пакет „Чиста енергия за всички“ (разискване)

Изявление на Комисията: Пакет „Чиста енергия за всички“ (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin и Carlos Zorrinho.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Jeppe Kofod, Simona Bonafè и Nicolas Bay.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen и Notis Marias.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.


3. Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (разискване)

Доклад относо общото преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент [2016/2114(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Ingeborg Gräßle (докладчик по становището на комисията CONT), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията ENVI), Pavel Svoboda (докладчик по становището на комисията JURI), Rainer Wieland, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold и João Ferreira, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Max Andersson и Rainer Wieland.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Georgios Epitideios и Notis Marias.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Richard Corbett.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 13.12.2016 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

4. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 12.05 ч. до 12.35 ч. Парламентът провежда тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на Nadia Murad и Lamiya Aji Bashar.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка )

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0482)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


5.2. Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (гласуване)

Доклад относо общото преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент [2016/2114(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за текста на Правилника за дейността и обикновено мнозинство за тълкуванията и предложението за решение)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

Приети предложения за изменения: Вж. приложение „Резултати от гласувания“, точка 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0484)

Новите разпоредби влизат в сила на първия ден от месечната сесия след сесията, през която са били приети, с изключение на член 212, параграфи 1 и 2 и членове 199 и 200 от Правилника за дейността.

Изказвания

João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, преди гласуването, който иска гласуването да бъде отсрочено, и Max Andersson, относно решението на председателя да обяви за недопустимо изменение 320 (председателят обяснява основанието за това решение).

С електронно гласуване (197 гласа „за“, 453 гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането за отсрочване.

__[A212966]__ представи устно изменение на изменение __[A212967]__. Устното изменение беше прието.


5.4. Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (гласуване)

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. [2016/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0345/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0485)


5.5. Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (гласуване)

Доклад относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии [2016/2072(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по култура и образование. Докладчици: Christian Ehler и Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0486)


5.6. Правата на жените в държавите от Източното партньорство (гласуване)

Доклад относно правата на жените в държавите от Източното партньорство [2016/2060(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Мария Габриел (A8-0365/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0487)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe и Seán Kelly

Доклад Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke и Richard Corbett

Доклад József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek и Seán Kelly

Доклад Christian Ehler и Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe и Seán Kelly

Доклад Мария Габриел - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek и Seán Kelly.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.15 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Подписване от председателите на общата декларация относно законодателните приоритети на Европейския съюз за 2017 г.

Председателят, Robert Fico (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) правят изявления преди да пристъпят към подписването на общата декларация относно законодателните приоритети на Европейския съюз за 2017 г.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия от септември 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


11. Преглед на словашкото председателство на Съвета (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на словашкото председателство на Съвета (2016/2790(RSP))

Robert Fico (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Vladimír Maňka, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

Изказа се Robert Fico.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията ECON предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2013)0114(COR02) на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26юни2013г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2013г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2013)0114 (ОВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - комисия ECON

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


13. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) [2016/2219(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (докладчик по становището на комисията FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius и Miguel Urbán Crespo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Alexander Graf Lambsdorff, за да зададе въпрос „синя карта“ на Miguel Urbán Crespo, който отговори, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski и Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Мария Габриел, Francisco Assis, Branislav Škripek и György Hölvényi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Julie Ward, Илхан Кючюк, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar и Nicola Caputo.

Изказаха се: Federica Mogherini и Josef Weidenholzer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 14.12.2016 г г.


14. Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (разискване)

Доклад относно осъществяването на общата външна политика и политика на сигурност [2016/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, и Victor Boştinaru, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Bas Belder, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica и Мария Габриел.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo и Илхан Кючюк.

Изказаха се: Federica Mogherini и Elmar Brok.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.16 от протокола от 14.12.2016 г г.


15. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, с оглед на изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0332/2016)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [2016/2226(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena представи препоръката и доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Elmar Brok (докладчик по становището на комисията AFET), Ulrike Lunacek (докладчик по становището на комисията AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Arne Lietz, от името на групата S&D, и Hannu Takkula, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Herbert Dorfmann и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Maria Arena.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 и точка 9.3 от протокола от 14.12.2016 г г.


16. Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz представи препоръката.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Elmar Brok (докладчик по становището на комисията AFET), Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas и Michela Giuffrida.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić и Ignazio Corrao.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Helmut Scholz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 14.12.2016 г г.


17. Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (разискване)

Доклад относно инструментите на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари [2016/2034(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Nedzhmi Ali (докладчик по становището на комисията BUDG), Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi и Ricardo Serrão Santos.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marijana Petir.

Изказаха се: Phil Hogan и Angélique Delahaye.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.17 от протокола от 14.12.2016 г г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 595.324/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.30 ч.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Майдел, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Правна информация