Indekss 
Protokols
PDF 240kWORD 74k
Otrdiena, 2016. gada 13. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Pasākumu pakete "Tīra enerģija visiem" (debates)
 3.Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana (debates)
 4.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.ES un Alžīrijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Alžīrijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos ***II (balsošana)
  5.3.Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana (balsošana)
  5.4.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (balsošana)
  5.5.ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (balsošana)
  5.6.Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Priekšsēdētāju veiktā kopīgās deklarācijas par ES likumdošanas prioritātēm 2017. gadam parakstīšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Padomes prezidentvalsts Slovākijas darbības pārskats (debates)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (debates)
 14.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) (debates)
 15.EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība *** - EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (rezolūcija) (debates)
 16.Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (Ekvadoras pievienošanās) *** (debates)
 17.KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Pasākumu pakete "Tīra enerģija visiem" (debates)

Komisijas paziņojums: Pasākumu pakete "Tīra enerģija visiem" (2016/3002(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin un Carlos Zorrinho.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jeppe Kofod, Simona Bonafè un Nicolas Bay.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen un Notis Marias.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.


3. Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējo pārskatīšanu [2016/2114(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A8-0344/2016).

Richard Corbett iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ingeborg Gräßle (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Giovanni La Via (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Svoboda (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Rainer Wieland PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Max Andersson Verts/ALE grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold un João Ferreira, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Max Andersson un Rainer Wieland.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Georgios Epitideios un Notis Marias.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Richard Corbett.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2016. protokola 5.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

4. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.35 Parlamentā notika svinīga sēde sakarā ar Saharova balvas pasniegšanu Nadia Murad un Lamiya Aji Bashar.


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. ES un Alžīrijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Alžīrijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par vispārējiem principiem Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas līdzdalībai Savienības programmās [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0482).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


5.2. Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabelle Thomas (A8-0369/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0483?).


5.3. Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējo pārskatīšanu [2016/2114(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A8-0344/2016).

(Attiecībā uz Reglamenta tekstu vajadzīgs kvalificēts vairākums, attiecībā uz komentāriem un lēmuma priekšlikumu vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Pieņemtie grozījumi: sk. pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punktu.

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0484).

Jaunie noteikumi, izņemot Reglamenta 212. panta 1. un 2. punktu, 199. pantu un 200. pantu, stāsies spēkā tās sesijas pirmajā dienā, kas seko sesijai, kurā šie noteikumi pieņemti.

Uzstāšanās

João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā – pirms balsošanas, pieprasot to atlikt, un Max Andersson – par priekšsēdētāja lēmumu grozījumu Nr. 320 pasludināt par nepieņemamu (priekšsēdētājs paskaidroja šī lēmuma pamatojumu).

Elektroniski balsojot (197 par, 453 pret, 39 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu atlikt balsošanu.

György Schöpflin ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 181. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


5.4. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2015. gadā [2016/2009(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: József Nagy (A8-0345/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0485).


5.5. ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (balsošana)

Ziņojums par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku [2016/2072(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Christian Ehler un Luigi Morgano (A8-0357/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0486).


5.6. Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs (balsošana)

Ziņojums par sieviešu tiesībām Austrumu partnerības valstīs [2016/2060(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0365/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0487).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Isabelle Thomas ziņojums - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe un Seán Kelly

Richard Corbett ziņojums - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke un Richard Corbett

József Nagy ziņojums - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek un Seán Kelly

Christian Ehler un Luigi Morgano ziņojums - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe un Seán Kelly

Mariya Gabriel ziņojums - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek un Seán Kelly


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.15 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Priekšsēdētāju veiktā kopīgās deklarācijas par ES likumdošanas prioritātēm 2017. gadam parakstīšana

Pirms kopīgās deklarācijas par ES likumdošanas prioritātēm 2017. gadam parakstīšanas priekšsēdētājs, Robert Fico (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) uzstājās ar paziņojumiem.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2016. gada septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


11. Padomes prezidentvalsts Slovākijas darbības pārskats (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes prezidentvalsts Slovākijas darbības pārskats (2016/2790(RSP)).

Robert Fico (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Vladimír Maňka S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Robert Fico.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

ECON komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

- Kļūdu labojums (P7_TA(2013)0114(COR02)) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu (P7_TA(2013)0114) (OV C 45, 5.2.2016., 118. lpp.)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


13. Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā [2016/2219(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016).

Josef Weidenholzer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Cristian Dan Preda (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Beatriz Becerra Basterrechea (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius un Miguel Urbán Crespo.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alexander Graf Lambsdorff, uzdodot zilās kartītes jautājumu Miguel Urbán Crespo, kas uz to atbildēja, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski un Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek un György Hölvényi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar un Nicola Caputo.

Uzstājās Federica Mogherini un Josef Weidenholzer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2016. protokola 9.15. punkts.


14. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) (debates)

Ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2016/2036(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0360/2016).

Elmar Brok iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bas Belder ECR grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica un Mariya Gabriel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo un Ilhan Kyuchyuk.

Uzstājās Federica Mogherini un Elmar Brok.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2016. protokola 9.16. punkts.


15. EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība *** - EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu divpusēja tirdzniecība (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0332/2016).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem [2016/2226(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0330/2016).

Maria Arena iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Elmar Brok (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Ulrike Lunacek (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, Arne Lietz S&D grupas vārdā un Hannu Takkula ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Herbert Dorfmann un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Cecilia Malmström un Maria Arena.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2016. protokola 9.2. un 9.3. punkts.


16. Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (Ekvadoras pievienošanās) *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0362/2016).

Helmut Scholz iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Elmar Brok (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić un Ignazio Corrao.

Uzstājās Cecilia Malmström un Helmut Scholz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2016. protokola 9.4. punkts.


17. KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (debates)

Ziņojums par KLP instrumentiem cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos [2016/2034(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Angélique Delahaye (A8-0339/2016).

Angélique Delahaye iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Nedzhmi Ali (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi un Ricardo Serrão Santos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir.

Uzstājās Phil Hogan un Angélique Delahaye.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2016. protokola 9.17. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 595.324/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Juridisks paziņojums