Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de toepassing van positielimieten op grondstoffenderivaten (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 december 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 24 november 2016

Verwezen naar ten principale: ECON, LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de criteria om uit te maken wanneer een activiteit moet worden aangemerkt als een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 december 2016

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van aluminiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2016

Verwezen naar ten principale: LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van magnesiumnitraathexahydraat aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2016

Verwezen naar ten principale: LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van magnesiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2016

Verwezen naar ten principale: LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 (EU) nr. 812/2013 (EU) nr. 65/2014, (EU) nr. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 en (EU) 2015/1187 van de Commissie wat betreft het gebruik van toleranties in controleprocedures (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2016

Verwezen naar ten principale: ITRE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageII bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 5 december 2016

Verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad en met name van de kaarten in bijlage I en de lijst in bijlage II van die verordening (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 december 2016

Verwezen naar ten principale: TRAN

Besluit van de Commissie betreffende de intrekking van de volgende gedelegeerde handelingen:

- Intrekking van de Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad wat Kenia betreft - C(2016)07793 – Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Datum van ontvangst: 5 december 2016

Verwezen naar ten principale: INTA

Juridische mededeling