Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (C(2016)04362 - 2016/3017(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (C(2016)07495 - 2016/3007(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 24 november 2016

Hänvisat till ansvariga utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller kriterier för att fastställa när en verksamhet ska betraktas som en sidoverksamhet till den huvudsakliga verksamheten (C(2016)07643 - 2016/3016(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 1 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av aluminiumpulver till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II (C(2016)07647 - 2016/3011(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av magnesiumnitrathexahydrat till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II (C(2016)07650 - 2016/3013(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 vad gäller tillägg av magnesiumpulver till förteckningen över sprängämnesprekursorer i bilaga II (C(2016)07657 - 2016/3012(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013, (EU) nr 812/2013, (EU) nr 65/2014, (EU) nr 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 och (EU) 2015/1187 vad gäller användningen av toleranser i kontrollförfaranden (C(2016)07765 - 2016/3014(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 november 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2016)07809 - 2016/3021(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 vad gäller kartorna i bilaga I och förteckningen i bilaga II till den förordningen (C(2016)07825 - 2016/3038(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Kommissionens beslut om att dra tillbaka följande delegerade akter:

- Tillbakadragande av den delegerade förordningen av den 8 juli 2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 vad gäller Kenya - C(2016)07793 – Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts - C(2016)04167 - 2016/2832(DEA)

Mottagandedatum: 5 december 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Rättsligt meddelande