Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0159(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0324/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0324/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0488

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.1. Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διαχειριστών της διαδικασίας αφερεγγυότητας των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2016)0488)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου