Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Производства по несъстоятелност и синдици ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, с оглед на изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0489)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

Изказвания

Преди гласуването Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, за да поиска, съгласно член 190 от Правилника за дейността, отлагане на гласуването, Maria Arena (докладчик) срещу искането.

Чрез поименно гласуване (129 гласа „за“, 545 гласа „против“, 28 гласа „въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.


9.3. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия [2016/2226(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0491)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


9.5. Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0492)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.6. Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция [2016/2229(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, подадено от Испания [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Единно европейско железопътно пространство ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Разискването беше проведено на 7 март 2016 г. (точка 14 от протокола от 7.3.2016 г.).

Гласуването беше отложено на заседанието от 8 март 2016 г. (точка 6.3 от протокола от 8.3.2016 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2016)0499)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0499)

Изказвания

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление от името на Комисията, и James Carver.


9.13. Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс (гласуване)

Доклад относно назначаването на Юхан Партс за член на Сметната палата [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.12.2016 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0500)

Изказвания

Bart Staes (докладчик).


9.14. Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2016)0501)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) [2016/2219(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (гласуване)

Доклад относно осъществяването на общата външна политика и политика на сигурност [2016/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (гласуване)

Доклад относно инструментите на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари [2016/2034(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2016)0504)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Правна информация