Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere i bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling [COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0488)


9.2. Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Maria Arena (A8-0332/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0489)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg

Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, for at anmode, jf. forretningsordenens artikel 190, om udsættelse af afstemningen, Maria Arena (ordfører) imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (129 for, 545 imod, 28 hverken/eller) le Parlement rejette la demande.


9.3. Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale [2016/2226(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Maria Arena (A8-0330/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0490)


9.4. Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Ecuadors tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0491)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.5. Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag [10711/2016 - C8-0332/2016- 2016/0192(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0492)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.6. Aftale mellem EU og Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag [2016/2229(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0493)


9.7. Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol [10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0343/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2016)0494)


9.8. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive [COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0495)


9.9. Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbaneselskabernes regnskaber [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA-PROV(2016)0496)


9.10. National personbefordring med jernbane ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA-PROV(2016)0497)


9.11. Fælles europæisk jernbaneområde ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA-PROV(2016)0498)


9.12. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2016)0499)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0499)

Indlæg

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) foretog en redegørelse for Kommissionen, og James Carver.


9.13. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Juhan Parts (afstemning)

Betænkning om udnævnelsen af Juhan Parts som medlem af Revisionsretten [12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0375/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 14.12.2016)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0500)

Indlæg

Bart Staes (ordfører).


9.14. Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program [COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2016)0501)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0501)


9.15. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området [2016/2219(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0502)


9.16. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2016/2036(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A8-0360/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0503)


9.17. Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (afstemning)

Betænkning om redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne [2016/2034(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2016)0504)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik