Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Maria Arena - A8-0332/2016
Monica Macovei

Σύσταση: Helmut Scholz - A8-0362/2016
Ramón Jáuregui Atondo, Jan Zahradil και Monica Macovei

Σύσταση: Merja Kyllönen - A8-0368/2016
Monica Macovei

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Wim van de Camp - A8-0373/2016
Monica Macovei και Stanislav Polčák

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση David-Maria Sassoli - A8-0371/2016
Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Eleonora Forenza και Stanislav Polčák

Έκθεση Knut Fleckenstein - A8-0023/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Seán Kelly και Diane James

Έκθεση Josef Weidenholzer - A8-0355/2016
Jiří Pospíšil, Anna Záborská και Seán Kelly

Έκθεση Elmar Brok - A8-0360/2016
Jan Zahradil, Monica Macovei, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly και Luke Ming Flanagan

Έκθεση Angélique Delahaye - A8-0339/2016
Clara Eugenia Aguilera García, Seán Kelly και Momchil Nekov.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου