Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα (2016/3032(RSP))

Οι Ivan Korčok (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Burkhard Balz, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Laura Agea, Barbara Kappel, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Javi López, Σοφία Σακοράφα, Ernest Urtasun, Dariusz Rosati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Στέλιου Κούλογλου, Κώστας Μαυρίδης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Romana Tomc, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Δημήτριου Παπαδημούλη, Maria Arena, Evelyn Regner, Brando Benifei και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Κώστας Χρυσόγονος, Terry Reintke, Λάμπρος Φουντούλης και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου